Wpisy

Zatrudnianie cudzoziemców stanie się bardziej skomplikowane

Z początkiem 2018 r. w życie wejść mają nowe regulacje dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Wprowadzone zostaną dwa nowe typy zezwoleń (na pracę sezonową i krótkoterminową), które zastąpią funkcjonującą obecnie procedurę uproszczoną. Resort pracy określi też prawdopodobnie roczne limity dla poszczególnych rodzajów zezwoleń.

Zobacz więcej

Zatrudnianie cudzoziemców – praca sezonowa na nowych zasadach od 2017 r.

Polska musi wdrożyć unijne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych z państw trzecich. Odpowiedni projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Eksperci oceniają, że przygotowane przez resort zmiany będą skutkować skomplikowaniem procedur związanych z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców i zwiększeniem obciążeń dla pracodawców.

Zobacz więcej

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Najłatwiej zatrudnić obcokrajowca, który pochodzi z Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych swobód prawa unijnego jest bowiem swoboda przepływu pracowników. Pozwala ona na przemieszczanie się pomiędzy państwami członkowskimi w celu ubiegania się o oferowane miejsca pracy, a ponadto zakazuje ustanawiania przepisów, które by tę swobodę ograniczały. Dlatego właśnie, tak jak Polak może korzystać z tego uprawnienia pracując za granicą, tak cudzoziemiec może zostać zatrudniony w Polsce bez potrzeby dopełniania kłopotliwych formalności.

Jeżeli mamy do czynienia z obywatelem państwa niebędącego członkiem UE, sytuacja nie jest już taka prosta. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby jest uzyskanie zezwolenia na pracę, a poza tym – legalny pobyt obcokrajowca w naszym kraju. Organem, do którego należy wystąpić, aby takie zezwolenie uzyskać, jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli cudzoziemiec legalnie przebywa w Polsce, to może sam złożyć wniosek, ale może to zrobić równie dobrze przyszły pracodawca.

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę może podjąć przede wszystkim cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce na podstawie: – wizy „zwykłej”; – wizy Schengen; – zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy. Procedura prowadząca do uzyskania zezwolenia nie należy do łatwych. W razie konieczności podjęcia takiego postępowania warto najpierw poradzić się profesjonalnego prawnika, który wyjaśni, jaki rodzaj zezwolenia na pracę będzie konieczny w danej sprawie i jak najlepiej przeprowadzić samą procedurę.

W przypadku pewnych kategorii obcokrajowców ustawodawca dopuszcza możliwość podjęcia pracy bez zezwolenia. Dotyczy to w szczególności: – osób mających status uchodźcy nadany im w Polsce; – cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego; – osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim; – osób posiadających ważną Kartę Polaka; – studentów studiów stacjonarnych w Polsce.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta