Wpisy

Świadczenie wychowawcze 500 + wolne od zajęć komorniczych

Już prawie dwa lata w obiegu prawnym funkcjonuje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca (od 20 sierpnia 2016 r.) wyłączenia świadczeń wychowawczych, takich jak 500 plus spod egzekucji komorniczej. Zgodnie z art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego środki otrzymywane na podstawie przyznanych świadczeń przez państwo, w tym również, zasiłków i dodatków socjalnych nie podlegają egzekucji.

Zobacz więcej

Czy można wygrać ze spółdzielnią mieszkaniową w sprawie zaległego czynszu?

Od kilkunastu miesięcy polepsza się sytuacja finansowa Polaków, jednakże nadal gros osób posiada spore problemy z nieterminowo spłacanymi należnościami. Niestety temu zjawisku sprzyjają nadal wypłacane niskie pensje w sektorze prywatnym, które charakteryzują się sporą dysproporcją w stosunku do wynagrodzeń osiąganych za naszą zachodnią granicą, a także rosnące ceny produktów i usług. Okoliczności te, powodują, iż spora część Polaków posiada znaczące zadłużenia w zapłacie czynszu w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Zobacz więcej

Giełda wierzytelności – co powinien wiedzieć wierzyciel?

Wierzytelności dłużników mogą być w świetle prawa odsprzedawane innym podmiotom. Jest to coraz częstsza praktyka wierzycieli, którzy nie mają cierpliwości i siły do prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych wobec swoich dłużników, a w związku z powyższym sięgają po ten łatwiejszy i nader szybszy sposób odzyskania przynajmniej części swoich pieniędzy.

Zobacz więcej

Czy windykator może podać nasze dane do rejestru dłużników ?

Z uwagi na wzmożony ruch handlu długami niejednokrotnie spotykamy się z praktyką, że dane dłużnika, w tym jego imię i nazwisko, a także wysokość zadłużenia zostają umieszczone na listach dłużników takich jak BIG, KRD i im podobnych, a informacje tam zawarte zostają upublicznione. Częstą praktyką wielu firm windykacyjnych jest użycie „straszaka” – czyli groźby o umieszczeniu na takich listach osób z przeterminowanymi zobowiązaniami.

Zobacz więcej

Uszczuplenie majątku przez dłużnika

Gdyby posłuchać czasami anegdot komorników o pomysłach, jakie przychodzą do głowy dłużnikom, dotyczących opóźnienia lub udaremnienia egzekucji komorniczej, można by z tych historyjek napisać całkiem dobry scenariusz do filmu sensacyjnego. Niestety, wiele osób, które popadły w problemy finansowe, próbuje celowo uniknąć spłat własnych zobowiązań względem wierzycieli, lub też celowo zaspakajają jednego wierzyciela, krzywdząc swoim zachowaniem pozostałych. Co w takiej sytuacji wskazuje prawo i czy dłużnik powinien obawiać się sankcji prawnych?

Zobacz więcej

Rośnie rola postępowań restrukturyzacyjnych

W ciągu ostatnich dwóch lat zanotowano wyraźny wzrost liczby przypadków, w których firmy mające poważne problemy z wypłacalnością decydują się na postępowanie restrukturyzacyjne. Jednocześnie spada popularność postępowań upadłościowych. Jak tłumaczą eksperci, nowy trend to bezpośredni efekt wprowadzonych zmian w prawie.

Zobacz więcej

Niski wkład nie zawsze taki niski, czyli trochę o ubezpieczeniach

Wielu z nas, starając się o kredyt hipoteczny, musiało bądź musi posiadać tzw. wkład własny lub zobowiązane jest do opłacania składek za tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Stanowi ono zabezpieczenie banku dla kwoty będącej różnicą pomiędzy wymaganym a faktycznie wniesionym przez nas wkładem pieniężnym. W ten sposób bank asekuruje się w razie zaprzestania przez nas spłacania rat kredytowych.

Zobacz więcej

Dłużnicy zapłacą wyższe podatki?

Ministerstwo Rozwoju rozważa wprowadzenie poważnych zmian mających ograniczyć problemy z tzw. zatorami płatniczymi. Wstępne propozycje zakładają, że przedsiębiorstwo, które w ciągu 120 dni nie zapłaci swojemu kontrahentowi, nie będzie mogło wliczyć w koszty niezapłaconej faktury i zapłaci tym samym wyższy podatek dochodowy. Odwrotny mechanizm dotyczyć ma wierzycieli. Większość przedsiębiorców twierdzi, że takie zmiany wpłyną pozytywnie na gospodarkę.

Zobacz więcej

Ochrona praw wierzycieli – będą zmiany ws. zabezpieczania roszczeń

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z października 2016 r. – wynika z senackiego projektu, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Projektodawcy tłumaczą, że w efekcie ochrona praw majątkowych wierzycieli będzie skuteczniejsza.

Zobacz więcej