Wpisy

Problemy z płatnościami – górnictwo i transport najbardziej ryzykowne

Górnictwo, transport i usługi użyteczności publicznej to obecnie trzy sektory, w których istnieje największe ryzyko nieuzyskania na czas płatności – wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Dane te dotyczą płatności względem kontrahentów oraz banków. Pod tym względem w najlepszej kondycji znajduje się aktualnie rolnictwo.

Zobacz więcej

Informacja cenna jak złoto

W toku postępowania o zapłatę prowadzonego przeciwko dłużnikowi poznanie składników jego majątku następuje zazwyczaj dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego poprzez działania komornika prowadzącego postępowanie. Uzyskanie informacji o majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego może przynieść wierzycielowi wymierne korzyści – umożliwić zabezpieczenie przysługującego mu roszczenia jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego czy dokonanie oceny prawdopodobieństwa zaspokojenia. Wierzyciel nie może wprawdzie samodzielnie korzystać z uprawnień organów egzekucyjnych i pozyskać informacji o dłużniku od urzędów i instytucji państwowych – nie oznacza to jednak, iż wierzyciel nie ma dostępu do cennych informacji.

Zobacz więcej

Sprawy windykacyjne – promocyjne warunki

Zlecane Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta sprawy, które odnoszą się do odzyskiwania pieniędzy (windykacja, zapłata, itp.), prowadzone są obecnie na promocyjnych warunkach.

Promocja dotyczy okresu od 27 października 2016 r. Zgodnie z jej zasadami, jeżeli kwota główna przekracza 5 tys. zł, to dana sprawa będzie prowadzona w 100 proc. na koszt dłużnika. W przypadku sprawy o wartości powyżej 10 tys. zł kancelaria zapłaci Klientowi 0,5 tys. zł. W odniesieniu do sprawy, której wartość przekracza kwotę 50 tys. zł, Klient otrzyma natomiast 1 tys. zł. Za sprawę o wartości ponad 200 tys. zł tego rodzaju kwota wyniesie 2 tys. zł. Resztę wynagrodzenia kancelarii pokryje w takich sytuacjach dłużnik.

Warunkiem skorzystania z promocji jest bezsporność danego roszczenia pieniężnego, popartego w całości do 20 stron dokumentów. Zlecona kancelarii sprawa musi być bezsporna. Beneficjentem promocji może być tylko wierzyciel.

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Obowiązek poniesienia kosztów windykacji przez dłużnika

Skuteczne dochodzenie przez przedsiębiorców wierzytelności, w szczególności w sprawach o wykonanie robót budowlanych, jest czasochłonnym i kilkuetapowym procesem, podczas którego coraz częściej niezbędna jest pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej. Chcąc zwiększyć skuteczność swoich działań, przedsiębiorcy branży budowlanej oraz reprezentujący ich windykatorzy poszerzają zakres podejmowanych czynności windykacyjnych, co wpływa na wysokość kosztów odzyskiwania należności. Zobacz więcej