Wpisy

Koszty komornicze – opłaty zostaną obniżone w 2019 r.

Średnia opłata komornicza zostanie obniżona do 10 proc. wyegzekwowanej kwoty, a w niektórych przypadkach jej wysokość będzie sięgać tylko 3 proc. – zapowiada rząd. Zmiany przewiduje nowa ustawa o kosztach komorniczych, która została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Zobacz więcej

Nowe przepisy o komornikach, czyli większe koszty dla wierzycieli

W Sejmie trwają prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi komorników sądowych. Aktualna wersja projektu zakłada rozwiązania, których wprowadzenie będzie najprawdopodobniej skutkować zwiększeniem – ponoszonych przez wierzycieli – kosztów postępowania egzekucyjnego. Propozycje resortu sprawiedliwości krytycznie oceniają organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Zobacz więcej

Windykacja należności – MS szykuje istotne zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji, która ma m.in. skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń z obecnych 10 do 6 lat. Ważną zmianą będzie też nałożenie na sąd obowiązku zbadania, czy dane roszczenie jest już przedawnione. Nowe rozwiązania mają w założeniu utrudnić życie firmom windykacyjnym, które wykorzystują nieświadomość ludzi i starają się ściągać przedawnione roszczenia.

Resort sprawiedliwości zamierza walczyć ze zjawiskiem spotykanym w branży windykacyjnej – chodzi o firmy, które wykorzystują niską świadomość ludzi i masowo skupują za niewielkie pieniądze przedawnione roszczenia. Następnie liczą na to, że dany dłużnik, niemający odpowiedniej świadomości prawnej, nie podniesie przed sądem zarzutu przedawnienia.

Zgodnie z obecnymi przepisami, sąd rozpatrujący sprawę może wziąć pod uwagę upłynięcie okresu przedawnienia roszczenia tylko wtedy, kiedy to dłużnik wykaże inicjatywę i podniesie taki zarzut. Po nowelizacji przepisów sąd będzie zobowiązany do badania, czy konkretne roszczenie nie jest już przedawnione. Jeśli okaże się przedawnione, to sąd co do zasady ma oddalać powództwa.

Istotną zmianą będzie również skrócenie z 10 do 6 lat podstawowego terminu przedawnienia. Bez modyfikacji pozostanie natomiast termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczących tzw. świadczeń okresowych (np. czynszu najmu) – termin ten nadal wynosić będzie 3 lata.

Gdy sąd stwierdzi o istnieniu roszczenia w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji zaczyna biec ponownie termin przedawnienia. Dziś wynosi on aż 10 lat. To czas, w którym wierzyciel może egzekwować roszczenie. W projekcie proponuje się skrócenie tego terminu do 6 lat (lub 3 lat w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych). To wystarczający okres dla wierzyciela, aby podjął czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. Po tym czasie należy przyjąć, że nie jest zainteresowany realizacją roszczenia” – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 31 maja 2017 r.) o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Negocjacje szansą dla dłużnika. Prawnik może pomóc w zmniejszeniu kwoty długu!

Kiedy okazuje się, że roszczenie wierzyciela jest już w pełni zasadne, dłużnik nierzadko popada w panikę i ulega przeświadczeniu, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Jednakże nie zawsze musi tak być. Warto w takim momencie pomyśleć o zleceniu sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który przede wszystkim podejmie próby negocjacji z wierzycielem, zmierzające głównie do zmniejszenia kwoty zadłużenia, rozłożenia zadłużenia na raty czy też odroczenia terminu płatności.

Zobacz więcej

Będą zmiany ws. przedawnienia długów

Resort sprawiedliwości pracuje nad nowymi regulacjami, które mają dotyczyć zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Po zmianach sądy będą z urzędu ustalać, czy dane roszczenie uległo przedawnieniu. Skrócone zostaną również niektóre terminy, w tym podstawowy termin przedawnienia roszczeń materialnych, który zostanie skrócony z obecnych 10 do 6 lat.

Zobacz więcej

Informacja cenna jak złoto

W toku postępowania o zapłatę prowadzonego przeciwko dłużnikowi poznanie składników jego majątku następuje zazwyczaj dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego poprzez działania komornika prowadzącego postępowanie. Uzyskanie informacji o majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego może przynieść wierzycielowi wymierne korzyści – umożliwić zabezpieczenie przysługującego mu roszczenia jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego czy dokonanie oceny prawdopodobieństwa zaspokojenia. Wierzyciel nie może wprawdzie samodzielnie korzystać z uprawnień organów egzekucyjnych i pozyskać informacji o dłużniku od urzędów i instytucji państwowych – nie oznacza to jednak, iż wierzyciel nie ma dostępu do cennych informacji.

Zobacz więcej

Sprawy windykacyjne – promocyjne warunki

Zlecane Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta sprawy, które odnoszą się do odzyskiwania pieniędzy (windykacja, zapłata, itp.), prowadzone są obecnie na promocyjnych warunkach.

Promocja dotyczy okresu od 27 października 2016 r. Zgodnie z jej zasadami, jeżeli kwota główna przekracza 5 tys. zł, to dana sprawa będzie prowadzona w 100 proc. na koszt dłużnika. W przypadku sprawy o wartości powyżej 10 tys. zł kancelaria zapłaci Klientowi 0,5 tys. zł. W odniesieniu do sprawy, której wartość przekracza kwotę 50 tys. zł, Klient otrzyma natomiast 1 tys. zł. Za sprawę o wartości ponad 200 tys. zł tego rodzaju kwota wyniesie 2 tys. zł. Resztę wynagrodzenia kancelarii pokryje w takich sytuacjach dłużnik.

Warunkiem skorzystania z promocji jest bezsporność danego roszczenia pieniężnego, popartego w całości do 20 stron dokumentów. Zlecona kancelarii sprawa musi być bezsporna. Beneficjentem promocji może być tylko wierzyciel.

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Obowiązek poniesienia kosztów windykacji przez dłużnika

Skuteczne dochodzenie przez przedsiębiorców wierzytelności, w szczególności w sprawach o wykonanie robót budowlanych, jest czasochłonnym i kilkuetapowym procesem, podczas którego coraz częściej niezbędna jest pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej. Chcąc zwiększyć skuteczność swoich działań, przedsiębiorcy branży budowlanej oraz reprezentujący ich windykatorzy poszerzają zakres podejmowanych czynności windykacyjnych, co wpływa na wysokość kosztów odzyskiwania należności. Zobacz więcej