Wpisy

Dokonanie odbioru robót budowlanych ma znaczenie!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – BRANŻA BUDOWLANA (opis kliknięciu)

Przystąpienie do odbioru robót budowlanych stanowi zwieńczenie pewnego etapu w stosunkach między inwestorem a wykonawcą. Z jednej strony jest on potwierdzeniem wykonania zobowiązania i wyznacza początek biegu terminu rękojmi za wady, a z drugiej – otwiera wykonawcy termin do żądania zapłaty wynagrodzenia. Choć procedura odbioru wydaje się czynnością czysto techniczną, to jednak warto wiedzieć, że ma ona doniosłe znaczenie prawne. Dlatego tak ważnym jest, aby odpowiednio się do niej przygotować.

Zobacz więcej

Jak sprawdzić dewelopera?

Planując zakup mieszkania, należy bezwzględnie podjąć działania zmierzające do ustalenia sytuacji finansowej i prawnej dewelopera. Decyzja o kupnie nieruchomości często wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego na długie lata, dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie dewelopera lub zlecenie tych czynności profesjonalnej kancelarii prawniczej.

Zobacz więcej

Zakup nieruchomości – przyjemność czy ból głowy?

Poszukując naszego miejsca na ziemi, umawiamy się z potencjalnym sprzedawcą z internetu w celu zaprezentowania nam działki w terenie. Na miejscu nasz zachwyt sięga zenitu, gdyż zieleń jest bujna i soczysta, a wokół panuje spokój i cisza. Pod wpływem chwili podejmujemy postanowienie – tutaj ma stanąć nasz dom. Zapada decyzja o zakupie nieruchomości.

Zobacz więcej

Inwestor zastępczy – kolejny kłopot czy realna pomoc?

Przystępując do realizacji naszych zamierzeń budowlanych, nie zdajemy sobie często sprawy z natłoku zagadnień, które spadną na nasze barki w trakcie procesu budowlanego. Musimy zmagać się z podejmowaniem decyzji  od etapu projektowania, np. czy ściana w łazience ma posiadać wbudowaną wnękę, którą wykorzystamy w przyszłości jako szafę, po zmagania z urzędnikiem, który cytuje przepisy ustawy i każe nam donieść dwudziesty już z rzędu świstek papieru, czy też po podejmowanie szybkich decyzji na placu budowy.

Zobacz więcej

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora

Z początkiem czerwca br. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wprowadziła ona szereg zmian w polskim stanie prawnym, w tym całkowicie na nowo zdefiniowała art. 6471 Kodeksu cywilnego, który jest jednym z przepisów regulujących kodeksowe pojęcie umowy o roboty budowlane. Tym samym należy powiedzieć, że zmieniły się zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców.

Zobacz więcej

Solidarna odpowiedzialność w budownictwie. Problemy zostaną rozwiązane?

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającej ułatwić firmom dochodzenie wierzytelności. Zmiany obejmą m.in. Kodeks cywilny i kontrowersyjne przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności w procesie budowlanym. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowelizacja może zmniejszyć skalę obecnych problemów i uporządkować regulacje. Zmiany wejdą w życie już 1 czerwca 2017 r.

Zobacz więcej

Roboty budowlane – odwrócony VAT już od stycznia

W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. dużą nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Jedną z kluczowych zmian jest objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem kilkudziesięciu rodzajów robót budowlanych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

Mechanizm odwróconego mechanizmu sprowadza się do tego, że za zapłatę podatku odpowiada nabywca, a nie sprzedawca danego towaru. W przypadku usług budowlanych mechanizm ten będzie dotyczyć co do zasady transakcji, w których stronami są przedsiębiorcy – czynni podatnicy podatku VAT. Jak wskazują ustawodawcy, takie rozwiązanie ma przeciwdziałać nieprawidłowościom obserwowanym na rynku budowlanym.

Zmiany wprowadza ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024).

Regulacje dotyczące odwróconego obciążenia podatkiem VAT wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Lista usług objętych odwróconym obciążeniem (załącznik nr 14 do ustawy o VAT):

1. bez względu na symbol PKWiU – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948);

2. 41.00.30.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków);

3. 41.00.40.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków);

4.  42.11.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych
dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych;

5.  42.12.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

6.  42.13.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli;

7. 42.21.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych;

8. 42.21.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając
prace pomocnicze;

9.  42.21.23.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp;

10.  42.21.24.0 – roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem
zbiorników septycznych;

11. 42.22.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

12. 42.22.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

13. 42.22.23.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni;

14. 42.91.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych;

15. 42.99.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych;

16. 42.99.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych;

17. 42.99.29.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

18. 43.11.10.0 – roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych;

19. 43.12.11.0 – roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych;

20. 43.12.12.0 – roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi;

21. 43.13.10.0 – roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

22. 43.21.10.1 – roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu;

23. 43.21.10.2 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych;

24. 43.22.11.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających;

25. 43.22.12.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

26. 43.22.20.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych;

27. 43.29.11.0 – roboty związane z zakładaniem izolacji;

28. 43.29.12.0 – roboty związane z zakładaniem ogrodzeń;

29. 43.29.19.0 – pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane;

30. 43.31.10.0 – roboty tynkarskie;

31. 43.32.10.0 – roboty instalacyjne stolarki budowlanej;

32. 43.33.10.0 – roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian;

33. 43.33.21.0 – roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem;

34. 43.33.29.0 – pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane;

35. 43.34.10.0 – roboty malarskie;

36. 43.34.20.0 – roboty szklarskie;

37. 43.39.11.0 – roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych;

38. 43.39.19.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

39. 43.91.11.0 – roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych;

40. 43.91.19.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich;

41. 43.99.10.0 – roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych;

42. 43.99.20.0 – roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań;

43. 43.99.30.0 – roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali;

44. 43.99.40.0 – roboty betoniarskie;

45. 43.99.50.0 – roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych;

46. 43.99.60.0 – roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia;

47. 43.99.70.0 – roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych;

48. 43.99.90.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Odwrócony VAT może namieszać na rynku usług budowlanych

Resort finansów zamierza objąć mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) również 47 typów usług budowlanych. Odwrócony VAT dotyczyć będzie transakcji, w których obie strony są przedsiębiorcami – czynnymi podatnikami VAT. Eksperci apelują o doprecyzowanie planowanych przepisów, aby ich stosowanie było bezpieczne dla podatników. Nowe regulacje mają wejść w życie już z początkiem 2017 r. Zobacz więcej