Wpisy

Nieruchomość z wadami budowlanymi. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Dochodzenie odszkodowania od firmy budowlanej w przypadku wykrycia wady budowlanej jest ograniczone odpowiednimi przepisami. Właściciel danej nieruchomości może m.in. dochodzić odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy na roboty budowlane. Eksperci wskazują, że w niektórych sytuacjach można liczyć na dłuższy termin dochodzenia roszczeń tego rodzaju.

Zobacz więcej

Termin przedawnienia roszczeń będzie znacznie krótszy

Podstawowy termin przedawnienia roszczeń zostanie skrócony z 10 do 6 lat – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przyjął w tym tygodniu rząd. Zmiana przepisów ma w założeniu doprowadzić do wzmocnienia pozycji konsumentów. Nowela obejmie również sprawę podejścia sądów do spraw, w których firmy windykacyjne dochodzą przedawnionych już roszczeń.

Zobacz więcej

Windykacja należności – MS szykuje istotne zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji, która ma m.in. skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń z obecnych 10 do 6 lat. Ważną zmianą będzie też nałożenie na sąd obowiązku zbadania, czy dane roszczenie jest już przedawnione. Nowe rozwiązania mają w założeniu utrudnić życie firmom windykacyjnym, które wykorzystują nieświadomość ludzi i starają się ściągać przedawnione roszczenia.

Resort sprawiedliwości zamierza walczyć ze zjawiskiem spotykanym w branży windykacyjnej – chodzi o firmy, które wykorzystują niską świadomość ludzi i masowo skupują za niewielkie pieniądze przedawnione roszczenia. Następnie liczą na to, że dany dłużnik, niemający odpowiedniej świadomości prawnej, nie podniesie przed sądem zarzutu przedawnienia.

Zgodnie z obecnymi przepisami, sąd rozpatrujący sprawę może wziąć pod uwagę upłynięcie okresu przedawnienia roszczenia tylko wtedy, kiedy to dłużnik wykaże inicjatywę i podniesie taki zarzut. Po nowelizacji przepisów sąd będzie zobowiązany do badania, czy konkretne roszczenie nie jest już przedawnione. Jeśli okaże się przedawnione, to sąd co do zasady ma oddalać powództwa.

Istotną zmianą będzie również skrócenie z 10 do 6 lat podstawowego terminu przedawnienia. Bez modyfikacji pozostanie natomiast termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczących tzw. świadczeń okresowych (np. czynszu najmu) – termin ten nadal wynosić będzie 3 lata.

Gdy sąd stwierdzi o istnieniu roszczenia w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji zaczyna biec ponownie termin przedawnienia. Dziś wynosi on aż 10 lat. To czas, w którym wierzyciel może egzekwować roszczenie. W projekcie proponuje się skrócenie tego terminu do 6 lat (lub 3 lat w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych). To wystarczający okres dla wierzyciela, aby podjął czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. Po tym czasie należy przyjąć, że nie jest zainteresowany realizacją roszczenia” – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 31 maja 2017 r.) o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Będą zmiany ws. przedawnienia długów

Resort sprawiedliwości pracuje nad nowymi regulacjami, które mają dotyczyć zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Po zmianach sądy będą z urzędu ustalać, czy dane roszczenie uległo przedawnieniu. Skrócone zostaną również niektóre terminy, w tym podstawowy termin przedawnienia roszczeń materialnych, który zostanie skrócony z obecnych 10 do 6 lat.

Zobacz więcej

Jak „oszukać” przedawnienie?

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, której działanie polega na tym, że po upływie określonego terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia swojego świadczenia (np. zapłaty), pod warunkiem że wcześniej nie zrzekł się zarzutu przedawnienia. Ma to ten skutek, że po upływie określonego terminu wierzyciel posiada ograniczone możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Gdy pozwie dłużnika o zapłatę, ten może podnieść zarzut przedawnienia i w ten sposób uchylić się od spełnienia świadczenia. Zobacz więcej

Zasady przywracania terminu i przedawnienie długów czynszowych

Pytania

– Kiedy zasadny jest wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty?
– Kiedy przedawniają się roszczenia o zapłatę zaległego czynszu?

Stan faktyczny

W 2008 roku wynajmowałem mieszkanie dwupokojowe. Niestety, z powodu problemów finansowych nie byłem w stanie uiszczać czynszu. Niedawno dowiedziałem się od komornika, że wynajmujący uzyskał nakaz zapłaty obejmujący zaległe należności. Nie byłem poinformowany o tym, że toczy się przeciwko mnie jakieś postępowanie przed sądem, ponieważ wszystkie dokumenty i pisma były wysyłane na adres, pod którym nie zamieszkuję już od ponad pięciu lat. Od znajomego dowiedziałem się, że nie mogę już wnieść sprzeciwu do sądu, bo minął termin, w którym mogłem to zrobić. Czy w tym wypadku mogę coś jeszcze zrobić, a jeśli tak to co?

Analiza

W sytuacji, kiedy nakaz zapłaty został doręczony na błędny adres, sąd po dostatecznym uprawdopodobnieniu tego faktu stwierdza nieskuteczność doręczenia. W związku z tym, termin do wniesienia sprzeciwu w ogóle nie zaczyna biec, co powoduje, że nie mógł również upłynąć. Wystarczy więc wysłać pismo, w którym zostaną wskazane okoliczności uprawdopodobniające fakt, że określona osoba nie zamieszkiwała pod adresem, na który wysłany został nakaz zapłaty, wraz z jednoczesnym wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli w sprawie toczy się również postępowanie egzekucyjne, warto wnieść o zawieszenie tego postępowania.

Trudno jednak przewidzieć praktykę danego sądu, zatem z ostrożności należy wnieść również wniosek o przywrócenie terminu. Wniosek taki – zgodnie z art. 169 § 2 i § 3 kpc – oprócz wskazania okoliczności uprawdopodabniających zasadność wniosku, jak również dowodów na jego poparcie, powinien także zawierać dokonanie spóźnionej czynności procesowej, czyli w tym wypadku sprzeciw od nakazu zapłaty. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 169 § 4 kpc po upływie roku termin do dokonania czynności może być przywrócony jedynie w wyjątkowych wypadkach. Wniosek wnieść należy do sądu, przed którym czynność miała być dokonana, w tym wypadku będzie to sąd, który wydał nakaz zapłaty. W przypadku, kiedy termin do wniesienia sprzeciwu w ogóle nie zaczął biec, sąd najprawdopodobniej oddali wniosek o przywrócenie terminu, uwzględniając jednocześnie złożony sprzeciw. Pamiętać jednak należy, że taka sytuacja ma miejsce, jeżeli nakaz został doręczony na błędny adres. Jeżeli nakaz został doręczony prawidłowo, a nie został odebrany (najczęściej po dwukrotnym awizowaniu), to nakaz taki stanie się prawomocny i do wniesienia skutecznego sprzeciwu koniecznym będzie przywrócenie terminu.

Przechodząc do sprawy przedawnienia czynszu, należy pamiętać, że jest on świadczeniem okresowym – zgodnie zatem z art. 118 kc termin jego przedawnienia wynosi trzy lata. Warto jednak pamiętać, że czynsz za każdy miesiąc przedawnia się niezależnie od pozostałych. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, to zgodnie z art. 669 § 2 kc czynsz jest płatny z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Zatem ostatni czynsz za grudzień 2008 r. stał się wymagalny jedenastego grudnia 2008 r. i uległ przedawnieniu dwunastego grudnia 2011 r.

Warto jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu lub zawieszeniu. Należy zwrócić uwagę, czy w ciągu tych trzech lat dokonano jakichkolwiek czynności przed sądem lub czy uznano roszczenie (np. częściową spłatą). Czynności te przerywają bieg terminu przedawnienia, co powoduje, że termin rozpoczyna swój bieg na nowo. Zawieszeniu ulega bieg terminu względem roszczeń przysługujących dzieciom przeciwko rodzicom, osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko opiekunom, roszczeń przeciwko obecnemu małżonkowi, jak również tych, które nie mogły być dochodzone na skutek siły wyższej (np. powodzi).

Odpowiedź

W omawianym wypadku należałoby zatem z ostrożności wnieść wniosek o przywrócenie terminu, w którym wskazuje się, że nakaz został doręczony nieprawidłowo na błędny adres, jak również sprzeciw od nakazu zapłaty zawierający zarzut przedawnienia roszczenia.

Podstawa prawna

– Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
– Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Informacja prasowa: Przedawnienie zobowiązania podatkowego. Sporne przepisy do zmiany?

Polski biznes apeluje o rozwiązanie problemu z przepisami dotyczącymi przedawnienia zobowiązań podatkowych. Aktualnie liczne wyjątki sprawiają, że organy podatkowe egzekwują zobowiązania nawet przez kilkanaście lat, chociaż w większości przypadków termin przedawnienia to teoretycznie tylko 5 lat. Jak wskazują eksperci, przepisy powinny być bardziej przejrzyste, a samo przedawnienie musi pełnić funkcję stabilizacyjną. Zobacz więcej