Wpisy

Kiedy zapłacisz VAT przy sprzedaży gruntu?

Odpowiedzi należy szukać w ustawie o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Zgodnie z jej przepisami opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym wyrażenie „towar” jest tutaj rozumiane jako rzeczy lub ich części, a także wszelkie postaci energii, a pojęcie „rzeczy” należy interpretować szeroko, więc odnosić się będzie ono również do nieruchomości. Natomiast przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone uwagi, należy stwierdzić, że z całą pewnością wystąpią sytuacje, w których przy sprzedaży gruntu powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT, dla przykładu – czynność wniesienia wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w postaci nieruchomości prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania nią jak właściciel, a więc będzie stanowić odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji w każdym przypadku powstanie obowiązek opłacenia podatku. Ustawa zawiera szereg wyłączeń. Od podatku VAT zwalnia się m.in. dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, przy czym przez tereny budowlane należy uważać grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym – zwolnienie ustanowione w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT będzie odnosiło się do określonej nieruchomości w sytuacji, w której spełniałaby ona dwie następujące przesłanki: stanowi teren niezabudowany oraz nie jest gruntem przeznaczonym pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższy przykład dobrze ilustruje fakt, iż prawo podatkowe jest komplikowaną dziedziną, w której nie łatwo się odnaleźć. Poza wyłączeniami wskazanymi wprost w ustawach, istnieje jeszcze szereg innych mechanizmów umożliwiających optymalizację podatkową – warto zwrócić się w tej kwestii o profesjonalną pomoc prawną.

Informacja prasowa: Podatek od nieruchomości. Brak jednolitej deklaracji utrudnia rozliczenia

Przy rozliczeniach podatku od nieruchomości podatnicy, którzy posiadają grunty czy budowle leżące na terenie różnych gmin, muszą korzystać z odmiennych wzorów deklaracji. Jak wynika z obecnych przepisów, rada każdej gminy samodzielnie określa wzór takiego formularza. Eksperci wskazują, że rozliczenia mogłoby zdecydowanie ułatwić wprowadzenie uniwersalnego formularza deklaracji dla wszystkich gmin. Zobacz więcej

Informacja prasowa: Opodatkowanie nieruchomości. Eksperci apelują o naprawę definicji obiektu

Obecna definicja obiektu budowlanego prowadzi do zwiększenia ryzyka podatkowego i powstawania dużych rozbieżności odnośnie kwalifikacji poszczególnych budowli. Jak oceniają eksperci, wadliwy charakter przepisów skutkuje niepotrzebnym skomplikowaniem zasad opodatkowania nieruchomości. Problem rozwiązać mogłaby zmiana przepisów, która polegałaby np. na wprowadzeniu nowej i bardziej precyzyjnej definicji. Zobacz więcej

Informacja prasowa: Przedawnienie zobowiązania podatkowego. Sporne przepisy do zmiany?

Polski biznes apeluje o rozwiązanie problemu z przepisami dotyczącymi przedawnienia zobowiązań podatkowych. Aktualnie liczne wyjątki sprawiają, że organy podatkowe egzekwują zobowiązania nawet przez kilkanaście lat, chociaż w większości przypadków termin przedawnienia to teoretycznie tylko 5 lat. Jak wskazują eksperci, przepisy powinny być bardziej przejrzyste, a samo przedawnienie musi pełnić funkcję stabilizacyjną. Zobacz więcej