Wpisy

Ulga oraz zwrot w działalności badawczo-rozwojowej

Przepisy prawa podatkowego zostały rozbudowane tak znacznie, że obecnie każdy aspekt naszego życia społecznego jest nimi regulowany. Organy podatkowe przygotowane są na pojawiające się co i rusz różne formy  prowadzonych interesów przez podatników. Jedną z takich form jest działalność badawczo-rozwojowa, która przeżywa swój renesans, w związku z trwającym na całym świecie postępem technologicznym.

Zobacz więcej

Litr paliwa droższy o 25 gr? Sejm pracuje nad nową opłatą drogową

Posłowie zaczęli prace nad projektem zakładającym wprowadzenie nowego parapodatku – tzw. opłaty drogowej. Opłata ta ma wynosić 20 gr w przeliczeniu na litr paliwa, a w praktyce, czyli po uwzględnieniu podatku VAT, może to oznaczać wzrost ceny paliwa o 25 gr za litr. Wpływy z nowej opłaty będą zasilać Fundusz Dróg Samorządowych, którego zadaniem będzie dofinansowywanie budowy i przebudowy dróg powiatowych oraz gminnych.

Zobacz więcej

Podatek od nieruchomości – koniec problemów z solidarną odpowiedzialnością

Sejm przyjął projekt nowelizacji, która ma zlikwidować obecne problemy z zasadą solidarnej odpowiedzialności oraz podatkiem rolnym, leśnym oraz od nieruchomości. Po zmianach zasada ta będzie ograniczona w przypadku, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z opodatkowania. Niezwolniony z podatku współwłaściciel będzie odpowiadać jedynie za adekwatną do jego udziałów część daniny.

Zobacz więcej

Dobowe wyciągi z rachunków bankowych, czyli nowy obowiązek dla firm

Ministerstwo Finansów wprowadzi obowiązek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Nowy obowiązek przesyłania plików w formie elektronicznej (JPK_WB) dotyczyć ma w sumie ok. 80 tys. przedsiębiorstw. Odpowiednia nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie już 1 września br.

Zobacz więcej

Uber a podatki, czyli sprawa wciąż niejednoznaczna

Uber to nazwa amerykańskiej firmy i jednocześnie stworzonej przez to przedsiębiorstwo aplikacji pozwalającej na zamawianie usług transportowych na zasadzie kojarzenia pasażerów z kierowcami świadczącymi takie usługi. W polskich miastach Uber zagościł już w połowie 2014 r. Korzystanie z tej aplikacji nie jest niczym skomplikowanym. Sprowadza się jedynie do kilku małych kroczków, a przede wszystkim do zamówienia przez klienta samochodu z kierowcą. Opłaty za świadczone usługi pobierane są jedynie z karty kredytowej pasażera, Uber nie honoruje gotówki w odróżnieniu od polskich firm taksówkarskich. Firma nie odprowadza w związku z tym podatków w kraju, a pieniądze płacone przez klientów wpływają na rachunek prowadzony w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz więcej

Wiatraki dalej od domów i z wyższym podatkiem

Od początku 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych – tzw. ustawa wiatrakowa wprowadziła m.in. ograniczenie dotyczące odległości wiatraków od budynków mieszkalnych oraz zmieniła zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. W efekcie nowe wiatraki mogą zazwyczaj powstawać w odległości co najmniej 1,5-2 km od domów, a wzrost opodatkowania dla całej branży szacuje się nawet na 0,5 mld zł w skali roku.

Zobacz więcej

Roboty budowlane – odwrócony VAT już od stycznia

W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. dużą nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Jedną z kluczowych zmian jest objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem kilkudziesięciu rodzajów robót budowlanych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

Mechanizm odwróconego mechanizmu sprowadza się do tego, że za zapłatę podatku odpowiada nabywca, a nie sprzedawca danego towaru. W przypadku usług budowlanych mechanizm ten będzie dotyczyć co do zasady transakcji, w których stronami są przedsiębiorcy – czynni podatnicy podatku VAT. Jak wskazują ustawodawcy, takie rozwiązanie ma przeciwdziałać nieprawidłowościom obserwowanym na rynku budowlanym.

Zmiany wprowadza ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024).

Regulacje dotyczące odwróconego obciążenia podatkiem VAT wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Lista usług objętych odwróconym obciążeniem (załącznik nr 14 do ustawy o VAT):

1. bez względu na symbol PKWiU – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948);

2. 41.00.30.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków);

3. 41.00.40.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków);

4.  42.11.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych
dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych;

5.  42.12.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

6.  42.13.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli;

7. 42.21.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych;

8. 42.21.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając
prace pomocnicze;

9.  42.21.23.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp;

10.  42.21.24.0 – roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem
zbiorników septycznych;

11. 42.22.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

12. 42.22.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

13. 42.22.23.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni;

14. 42.91.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych;

15. 42.99.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych;

16. 42.99.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych;

17. 42.99.29.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

18. 43.11.10.0 – roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych;

19. 43.12.11.0 – roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych;

20. 43.12.12.0 – roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi;

21. 43.13.10.0 – roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

22. 43.21.10.1 – roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu;

23. 43.21.10.2 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych;

24. 43.22.11.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających;

25. 43.22.12.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

26. 43.22.20.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych;

27. 43.29.11.0 – roboty związane z zakładaniem izolacji;

28. 43.29.12.0 – roboty związane z zakładaniem ogrodzeń;

29. 43.29.19.0 – pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane;

30. 43.31.10.0 – roboty tynkarskie;

31. 43.32.10.0 – roboty instalacyjne stolarki budowlanej;

32. 43.33.10.0 – roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian;

33. 43.33.21.0 – roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem;

34. 43.33.29.0 – pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane;

35. 43.34.10.0 – roboty malarskie;

36. 43.34.20.0 – roboty szklarskie;

37. 43.39.11.0 – roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych;

38. 43.39.19.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

39. 43.91.11.0 – roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych;

40. 43.91.19.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich;

41. 43.99.10.0 – roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych;

42. 43.99.20.0 – roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań;

43. 43.99.30.0 – roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali;

44. 43.99.40.0 – roboty betoniarskie;

45. 43.99.50.0 – roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych;

46. 43.99.60.0 – roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia;

47. 43.99.70.0 – roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych;

48. 43.99.90.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.