Wpisy

Jak sprawdzić dewelopera?

Planując zakup mieszkania, należy bezwzględnie podjąć działania zmierzające do ustalenia sytuacji finansowej i prawnej dewelopera. Decyzja o kupnie nieruchomości często wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego na długie lata, dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie dewelopera lub zlecenie tych czynności profesjonalnej kancelarii prawniczej.

Zobacz więcej

Nieruchomość z wadami budowlanymi. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Dochodzenie odszkodowania od firmy budowlanej w przypadku wykrycia wady budowlanej jest ograniczone odpowiednimi przepisami. Właściciel danej nieruchomości może m.in. dochodzić odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy na roboty budowlane. Eksperci wskazują, że w niektórych sytuacjach można liczyć na dłuższy termin dochodzenia roszczeń tego rodzaju.

Zobacz więcej

Nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę

W ostatnim czasie doszło w Polsce do bardzo ulewnych deszczy, w wyniku których wiele dachów nie wytrzymało naporu wody. Co robić, gdy za wykonanie szczelnego dachu zapłaciliśmy sowicie firmie wykonawczej oraz kierownikowi budowy, a od budowy minęło już ponad 8 lat?  Nasz dach przecieka, a pokoje skąpane są w wodzie i raczej można w nich pływać jak w wannie, niż normalnie funkcjonować.  Efekt, na jaki umawialiśmy się z realizatorem naszego dachu i nadzorującym te prace kierownikiem budowy, nijak ma się do zawartej umowy. Do tego wszystkiego okres gwarancyjny na budynek już dawno nam upłynął. Czy pozostaniemy wyłącznie na łasce ubezpieczyciela i własnych sił?

Zobacz więcej

Kiedy biuro podróży odpowie za „zmarnowany urlop”?

Korzystanie z ofert biur podróży cieszy się niesłabnącą popularnością. Jak wynika ze statystyk, w roku 2016 ponad 2,3 mln Polaków wyjechało na wakacje zorganizowane. Jednak nie zawsze nasze wyobrażenie o wymarzonym urlopie odpowiada rzeczywistości. Często okazuje się bowiem, że standard hotelu jest dużo niższy względem wcześniejszych zapewnień biura, że nie możemy skorzystać z wycieczek fakultatywnych, które miały być w ofercie i na udziale w których bardzo nam zależało, bądź też, że odległość hotelu od plaży jest znacznie większa, niż ta wskazana w katalogu.

Zobacz więcej

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? Możesz walczyć o swoje

Skuszeni ofertami towarzystw ubezpieczeń gwarantujących szeroki zakres ochrony, komfort psychiczny, a w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w umowie – szybką wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, decydujemy się na zawarcie umowy ubezpieczenia, chcąc zminimalizować ryzyko powstania ewentualnej szkody, poniesienia dodatkowych kosztów czy też uchronić się przed zdarzeniami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Zobacz więcej

Inwestycje budowlane – kiedy za usterki odpowiada kierownik budowy?

Kierownik budowy jest częściej przedstawicielem generalnego wykonawcy niż samego inwestora (wynika to z wielkości bądź charakteru realizowanej inwestycji). Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem chociaż kierownik budowy przy realizacji inwestycji powinien być obiektywny i kierować się projektem i dokumentacją budowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, to w praktyce bywa z tym różnie… Niejednokrotnie kierownik budowy ulega sugestiom pracodawcy czy zleceniodawcy (wykonawcy). Niestety, o tym, że kierownik budowy nie sprawował należycie swojej funkcji, przeważnie inwestor dowiaduje się po zakończeniu budowy, kiedy zaczynają pojawiać się usterki. Z praktyki – w przeważającej większości przypadków – inwestor, dochodząc odszkodowania za wady budynku bądź domagając się ich naprawienia, pozywa wyłącznie wykonawcę. Jeżeli inwestor posiada dowody na okoliczność tego, że kierownik budowy (a także inspektor nadzoru) nie dopełnił swoich obowiązków, dokonując odbioru wadliwie wykonanych prac, to wówczas powinien pozwać nie tylko wykonawcę, ale równocześnie także osoby współodpowiedzialne, które miały kontrolować realizację inwestycji. Zgodnie bowiem z art. 441 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.

W obowiązującym systemie prawa wyróżnia się dwa podstawowe reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej: kontraktową (ex contractu) oraz deliktową (ex delicto). Oba reżimy odpowiedzialności mają wiele cech wspólnych, co zapewne wynika ze wspólnego celu – naprawienia doznanej szkody (w praktyce zdarzają się również sytuacje, gdzie określone zachowanie może uzasadniać zarówno powstanie odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej).

Zdecydowanie prostszą sytuacją jest, gdy inwestora z kierownikiem budowy łączyła umowa – w takiej sytuacji można odwołać się do odpowiedzialności kontraktowej. Odpowiedzialność ta polega na możliwości dochodzenia naprawienia szkody od kontrahenta, który nie wykonał bądź nienależycie wykonał swoje zobowiązanie umowne.

Odpowiedzialność kontraktowa powstaje, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki:

1.     powstanie szkoda wierzyciela w postaci uszczerbku majątkowego;

2.     szkoda musi być spowodowana niewykonaniem lub nienależycie wykonanym zobowiązaniem przez dłużnika;

3.     powstanie związek przyczynowy między faktem nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania, a poniesioną szkodą.

Dla przykładu: inwestor zawarł z X umowę, na podstawie której X miał objąć funkcję kierownika budowy na inwestycji. W umowie szczegółowo określono obowiązki stron, w tym wprost wskazano, że kierownik budowy ma obowiązek konsultowania się z projektantem m.in. w sytuacji, gdy warunki geotechniczne uniemożliwiałyby bądź znacznie utrudniałyby wykonanie inwestycji według  projektu. Po zakończeniu inwestycji okazało się, że w piwnicach występuje stałe zawilgocenie. Ze specjalistycznych badań wynikało, że izolacja przeciwwilgociowa została wykonana nieprawidłowo, a ponadto ustalono, iż w trakcie wykonywania prac na poziomie fundamentów występowało lustro wody. We wskazanym przykładzie za powstanie szkody (zawilgocenie budynku) odpowiedzialny jest nie tylko wykonawca, ale również i kierownik budowy, bowiem z uwagi na wystąpienie wysokiego poziomu wód na etapie „lania” fundamentów powinien był wstrzymać budowę i wezwać projektanta do wypowiedzenia się co do możliwości dalszego prowadzenia prac. Kierownik budowy, nienależycie wykonując swoje obowiązki, doprowadził do powstania szkody po stronie inwestora. Stąd, powołując się na umowę, inwestor może dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej.

Jeżeli zaś inwestora nie łączyła z kierownikiem budowy żadna umowa, to wówczas pozostaje możliwość skorzystania z tzw. odpowiedzialności deliktowej. Do przesłanek uzasadniających powstanie odpowiedzialności deliktowej należą:

1.     zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie (działanie bądź zaniechanie sprawcy oparte jest na zasadzie winy). Zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie, przyjmuje się, że za zachowania zawinione rozumie się takie, które są bezprawne, czyli sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

2.     szkoda;

3.     związek przyczynowy między owym zdarzeniem, a powstałą szkodą.

Wracając do przykładu dotyczącego zawilgocenia piwnic – w przypadku, gdyby inwestor nie zawarł umowy z kierownikiem budowy, mógłby skorzystać z reżimu odpowiedzialności deliktowej, ale musiałby wskazać konkretny przepis, który został naruszony przez kierownika budowy. W tym celu, zasadnym jest odwołanie się do podstawowych obowiązków kierownika budowy (wskazanym w art. 22 ustawy – Prawo budowlane). W przywołanej sytuacji można przypisać kierownikowi naruszenie art. 22 pkt 3 i 4 – zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zaniechania wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

Przywołany przykład wskazuje, że nie zawsze tylko wykonawca jest winien powstania wad i usterek, ale także osoby, który pełnią samodzielne funkcje. Jeżeli kierownik budowy nie prowadził budowy zgodnie z dokumentacją techniczną bądź obowiązującymi przepisami czy sztuką budowlaną, to można przypisać mu winę, zakładając, że gdyby prawidłowo wykonywał swoją funkcję, to do zdarzenia by nie doszło. Bez znaczenia przy tym pozostaje, czy inwestora łączyła umowa z kierownikiem budowy, bowiem poza odpowiedzialnością kontraktową istnieje możliwość skorzystania z odpowiedzialności deliktowej (o ile sprawca naruszy obowiązujące przepisy).

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Artykuł został pierwotnie opublikowany w newsletterze AT NEWS, który wydawany jest przez Akademię Techniczną PPG Deco.

Prokuratura płaci za nieustalenie sprawcy przestępstwa

Ofiary niektórych przestępstw mogą domagać się od państwa kompensaty. Niedawno sukcesem zakończyliśmy tego typu sprawę. Nasz Klient padł ofiarą rozboju, organy ścigania nie były w stanie wykryć sprawców. Ostatecznie przyznano mu niemal 11 tys. zł kompensaty z tytułu zarobków, które utracił z powodu tego, że po wydarzeniu stan zdrowia nie pozwalał mu już na kontynuowanie pracy. Zobacz więcej