Wpisy

Nowe informacje w sprawie Hussar Transport

Kancelaria informuję, że Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości spółek, z którymi Hussar Transport S.A. w upadłości zawierała umowy na przewozy transportowe nie płacąc za nie, wyzyskując przy tym błędne przekonanie pokrzywdzonych o posiadanych możliwościach wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec pokrzywdzonych.

Zobacz więcej

Hussar Gruppa – zabezpieczenie majątku, nakaz zapłaty oraz uprawnienie do egzekucji w całości

W związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko Hussar Gruppa S.A. pragniemy Państwa poinformować, iż w ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejne już zabezpieczenia na majątku, tym razem prywatnym – Pana Konrada K. (do niedawna prezesa spółki GetBack S.A.), w związku z zawartą umową poręczenia. 

Zobacz więcej

Coraz cięższa sytuacja spółki akcyjnej Basel Olten Pharm

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe firmy kosmetycznej Best Production Forces Sp. z o.o. odpowiadającej za 70-80% produkcji dla spółki akcyjnej Basel Olten Pharm. W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o tym, że Sąd omówił otwarcia PPU dla Basel Olten Pharm S.A. Zgodnie z pozyskanymi informacjami do tej pory nie zostało również wydane postanowienie w sprawie wniosków o sanację oraz upadłość spółki.

Zobacz więcej

Syndyk przejął dokumentację w Hussar Transport S.A. oraz dostęp do rachunków bankowych w spółce

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 października 2018 r. została ogłoszona upadłość spółki Hussar Transport S.A. Przekazywaliśmy również gdzie należy dokonywać zgłoszenia wierzytelności (pełna treść artykułu dostępna TUTAJ). 

Zobacz więcej

Restrukturyzacji dla Basel Olten Pharm S.A. nie będzie. Sąd omówił otwarcia PPU

W poniedziałek, tj. 19 listopada br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o odmowie otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego (PPU) o otwarcie którego wnosiła spółka akcyjna Basel Olten Pharm S.A będącą koncernem kosmetycznym. Jak informowaliśmy wcześniej, spółka ta również emitowała obligacje oraz była powiązania zarówno kapitałowo jak i osobowo z Konradem K., byłym Prezesem Zarządu spółki GetBack (link do artykułu).

Zobacz więcej

Basel Olten Pharm S.A. – kolejna spółka powiązana z nazwiskiem Kąkolewskich, składa wniosek o restrukturyzację

Po aferze z firmą GetBack i aresztowaniem jej prezesa Konrada K. kolejne firmy powiązane z nazwiskiem Prezesa GetBack zaczynają popadać w kłopoty finansowe. W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o spółce Hussar Gruppa (link do artykułu), która od połowy lipca 2018 r. cofnęła wypłacanie odsetek od obligacji.

Zobacz więcej

Jakie konsekwencje spowoduje sytuacja w której spółka Hussar Transport będzie niewypłacalna?

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie informowaliśmy o tym jaka jest szansa na odzyskanie środków pieniężnych od spółek z grupy Hussar.

Wiemy już, iż spółka Hussar Gruppa S.A., pozyskiwała środki pieniężne z tytułu emisji obligacji, a następnie pożyczała pieniądze do m.in Hussar Transport S.A. Przepływ funduszy pomiędzy tymi spółkami następował na podstawie umów pożyczek. Istnieje również realna szansa na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Co jednak jeśli spółka będzie niewypłacalna, ogłosi upadłość, a z pozostałego majątku spółki, wierzyciele nie zostaną zaspokojeni? Jakie konsekwencje spowoduje to np. dla firm transportowych?

W wyniku braku płatności  Kontrahentów oraz przewoźników firmy Hussar Transport powstanie dziura budżetowa. Prowadzenie firmy transportowej generuje bowiem wiele innych, pobocznych kosztów, jak np. koszty leasingowe, koszty pracowników, koszty eksploatacyjne itp. Jeśli więc spółka Hussar Transport, nie będzie posiadała wystarczająco dużo środków, aby spłacić wszystkich wierzycieli, to przewoźnicy nie będą mieli również środków na pokrycie swoich kosztów związanych z wykonywanymi pracami. Wielkość dziury budżetowej w firmie, będzie oczywiście zależeć od stopnia zaangażowania we współpracę ze spółką Hussar Transport.

Obecnie w najgorszej sytuacji, są firmy wykonujące usługi transportowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Właściciel firmy odpowiada bowiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności, zarówno majątkiem firmowym jak i majątkiem prywatnym, jak również majątkiem, który wchodzi w skład współwłasności majątkowej małżeńskiej. Jest to np.wspólnie wybudowany dom, czy zakupione mieszkanie w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), odpowiedzialność członków zarządu jest mocno ograniczona.

Trzeba wyciągnąć lekcję z tej sytuacji oraz rozważyć możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie zgadzamy się bowiem z twierdzeniem, iż w życiu przedsiębiorcy dwa razy takie sytuacje się nie zdarzają. Dobrze więc, aby już teraz zapobiec konsekwencją finansowym swojego kontrahenta i zabezpieczyć swoje przyszle przychody.

Osoby, które prowadziły działalność powinny rozważyć kwestie związane ze swoim prywatnym majątkiem oraz kwestie ewentualnych postępowań restrukturyzacyjnych, aby zapobiec np. wypowiedzeniu umowy leasingu lub mieć możliwość odroczenia terminu zapłaty, za zaległe faktury. Konkretne przypadki, przedstawia właściciel Kancelarii Prawnej – Pan Rafał Kufieta. W tym celu zachęcamy do oglądania, zamieszczonego w artykule, materiału wideo.

Jaka są więc koszty, zalety oraz odpowiedzialność przy prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 k.s.h.)?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Jak już wcześniej wspomnieliśmy odpowiedzialność w spółce z o.o. za jej zobowiązania, jest bardzo ograniczona. W niektórych wypadkach odpowiedzialność finansową za długi spółki ponosi członek zarządu czyli Prezes, Wiceprezes ale nigdy wspólnik (art.291–300 k.s.h.; Kulesza Tadeusz, Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową LexisNexis 2002 – monografia; Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych).

Członkostwo w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością połączone z rozdzielnością majątkową i odpowiednim podziałem majątku między małżonkami daje optymalne i najwyższe bezpieczeństwo (Osajda Konrad, monografia „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.”).

Reasumując, sama spółka z o.o. jest bezpieczna, natomiast połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z odpowiednim usadowieniem majątku, daje jeden z najwyższych wskaźników bezpieczeństwa.

Oczywiście istnieją bardziej wysublimowane formy prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie odpowiedzialność jest jeszcze mniejsza np. spółka akcyjna (art. 301 k.s.h.), fundacja (art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach) oraz spółdzielnia. Są to podmioty, w których za zobowiązania cywilne, członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności. Z uwagi na stosunkowo duże koszty założenia oraz prowadzenia, dla opisywanego typu działalności, preferowana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

KOSZTY:
Przy działalności gospodarczej podstawowymi kosztami związanymi z jej prowadzeniem jest składka na ubezpieczenie ZUS, w łącznej kwocie ok. 1.300,00 zł, lecz także opłata biura księgowego prowadzącego księgowość w spółce. Dla potrzeb artykułu przyjmijmy 500,00 zł.

Przy spółce z o.o. nie mamy opłaty ZUS, chyba że ktoś chce być zatrudniony w spółce na umowę o pracę w celu uzyskania np. świadczeń zdrowotnych. Jeżeli będzie to umowa na ¼ etatu to składka ZUS będzie wynosiła około 250,00 zł. Natomiast biuro rachunkowe jest droższe i opłata będzie wynosiła ok. 1.000,00 zł.

Reasumując, koszty przy działalności gospodarczej to około 1.800,00 zł, a w spółce z o.o. to około 1.250,00 zł. Można więc stwierdzić, iż prowadzenie spółki z o.o. jest bardziej opłacalne, o ile rezygnuje się ze składek na ubezpieczenie.

Należy wziąć też pod uwagę jednorazowe koszty założenia spółki z o.o., które wynoszą ok. 2.000-3.000,00 zł. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od rodzaju oraz elementów w zakładanej spółce.

Mimo tego opłacalność spółki z o.o. jest wyższa, ponieważ rocznie oszczędzamy kwotę rzędu ok. 6.000,00 zł, a dodatkowo nasze bezpieczeństwo finansowe jest zdecydowanie większe.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta zajmuje się kompleksową obsługą prawną przy tworzeniu strategii, rejestracji spółek krajowych oraz zagranicznych, jak również zapewnia profesjonalną obsługę księgową poprzez wewnętrze biuro rachunkowe kancelarii, składające się wykwalifikowanych księgowych, kadrowych oraz doradców podatkowych.

Przekształcimy Twoją działalność gospodarczą w odpowiednią spółkę, poprowadzimy księgowość oraz zapewnimy należyte bezpieczeństwo. 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: sekretariat@kancelariakufieta.pl

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Hussar w dalszym ciągu nie ogłasza upadłości. Sąd wyznacza Tymczasowego nadzorcę sądowego dla spółki.

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o tym jak wiele jest spraw zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec spółek z grupy Hussar. Zarówno spółka Hussar Transport S.A., jak i Hussar Gruppa S.A składała wnioski o ogłoszenie upadłości, starając się tym samym o uzyskanie statusu upadłego. Kancelaria w toku prowadzonej windykacji, uzyskała potwierdzone informacje, dotyczące złożonych przez spółkę wniosków. Praktycznie wszystkie z nich zostały zwrócone. Aktualnie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy są zarejestrowane następujące sprawy:

sygn. akt X Gr 68/18 – wniosek o restrukturyzację spółki Hussar Gruppa S.A. Wniosek po uzupełnieniu przez dłużnika, został ponownie zwrócony 14 września 2018 roku.

sygn. akt X Gu 1656/18 – wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Gruppa S.A. Wniosek został zwrócony 17 września 2018 roku.

sygn. akt X Gu 1848/18 – wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Gruppa S.A. Wniosek został zwrócony 24 września 2018 roku.

sygn. akt X Gu 1516/18 – wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Transport S.A. Wniosek został zwrócony 21 września 2018 roku.

sygn. akt X Gu 1535/18 – wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Transport S.A. Wniosek został zwrócony 21 sierpnia 2018 roku.

Najświeższa sprawa, zarejestrowana pod numerem sygnatury X Gu 1821/18 to wniosek o ogłoszenie upadłości dla spółki Hussar Transport S.A., złożony bezpośrednio przez dłużnika w dniu 5 września br. To jedyny wniosek, który nie został zwrócony, sprawa jest w toku, a na potrzeby postępowania został wyznaczony Tymczasowy nadzorca sądowy. Co to oznacza dla wierzycieli?

Tymczasowy nadzorca sądowy powoływany jest przez Sąd w toku postępowania sądowego, czyli przed ogłoszeniem upadłości, lecz po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to forma zabezpieczenia majątku dłużnika, nadzorca bowiem wyraża zgodę na wszystkie czynnościa dłużnika, które wykraczają poza czynności zwykłego zarządu.

Zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie Tymczasowego nadzorcy sądowego ma na celu m.in. zapobieżenie sytuacji, w której dłużnik celowo wyzbywa się własności, które mogłyby stanowić masę upadłościową. Informuje on bowiem Sąd o zagrożeniach dla majątku oraz monitoruje stan mienia dłużnika.

Tymczasowy nadzorca sądowy jest także uprawniony do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, bądź uchylenie zajęcia rachunku bankowego, jeśli stwierdzi iż jest to czynności niezbędna do osiągnięcia prowadzonego postępowania upadłościowego, jak również jest uprawniony do sporządzenia pisemnej oceny merytorycznej dokumentów złożonych przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego.

Wobec powyższego, postępowania sądowe w dalszym ciągu można prowadzić. Warto zauważyć, iż zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2016 r., II CSK 404/15, pozew można złożyć nawet po ogłoszeniu upadłości:

„… powództwo takie winno być przekazane sędziemu – komisarzowi i potraktowane jako zgłoszenie wierzytelności, co wydaje się ostatecznie rozstrzygać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.”

Trzeba jednak pamiętać, iż na tym etapie może dojść do sytuacji, w której po uzyskaniu tytułu wykonawczego oraz skierowaniu sprawy do egzekucji, Sąd wyda zarządzenie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na wniosek Tymczasowego nadzorcy sądowego. 

Kontaktując się z Kancelarią, mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności od spółek z grupy Hussar.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta