Zajęcie komornicze w 2018 r. – ile pieniędzy komornik może zająć z dochodów dłużnika?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Piętrzące się tarapaty finansowe Polaków, związane z ich niewypłacalnością, stają się nagminnym problemem wielu z nas. Posiadamy liczne drobne pożyczki, karty kredytowe oraz kredyty hipoteczne, a banki i inne instytucje finansowe prześcigają się co rusz z reklamowaniem swoich ofert łatwego pozyskania pieniędzy. W związku ze zwiększoną ilością rozwodów coraz więcej ściąganych jest także sum alimentacyjnych. Wpadając w spiralę długów, nasze zobowiązania koniec końców trafiają do komornika.

Jaką wysokość naszej pensji może zająć zatem komornik? Wysokość zajęcia zależna jest od charakteru prawnego umów/świadczeń, na podstawie których uzyskujemy środki finansowe, oraz od wysokości ich poboru.

Wynagrodzenie z umowy o pracę

Wynagrodzenie o pracę może zostać pomniejszone o poniższe należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych w związku z zaspokojeniem świadczeń alimentacyjnych;
 • pozostałe sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych, innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • zaliczki pieniężne udzielane przez pracodawcę;
 • kary pieniężne, których katalog przewidziany jest w art. 108 Kodeksu pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747), minimalne wynagrodzenie brutto w 2018 r. wynosi 2100 zł.

Jeżeli otrzymujemy za wykonywaną przez nas pracę (na podstawie umowy o pracę) minimalne wynagrodzenie, to zgodnie z prawem, komornik nie może zająć nam nawet 1 zł wynagrodzenia (poza alimentami), albowiem art. 871 § 1. Kodeksu pracy stanowi, iż:

 • wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • 75 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 • 90 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Wobec powyższego kwotą wolną od potrąceń jest kwota 1530 zł, jednakże zajęcia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi zajęciami i ich ściągalność jest niezależna od wysokości osiąganego przez nas wynagrodzenia za pracę. Komornik posiada bowiem obowiązek zajęcia naszego wynagrodzenia w wysokości 60 proc. – nawet wtedy, gdy osiągamy minimalne wynagrodzenia za pracę. Wolna kwota od zajęć komorniczych w tym przypadku to 612 zł netto.

Zajęcie komornicze z umowy o pracę w 2018 r.:

Wynagrodzenie nettoKwota wolna od zajęć komorniczych w 2018 r.Kwota zajęcia przez komornika
1530,00 zł1530,00 zł     0,00 zł
1800,00 zł1530,00 zł 270,00 zł
2000,00 zł1530,00 zł 470,00 zł
3500,00 zł1750,00 zł1750,00 zł

Ochrona pracowników, którzy zatrudnieni  są u pracodawcy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, nie odbiega w żaden sposób od ochrony pracowników świadczących pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty, o których mowa w art. 871 § 1. Kodeksu pracy, ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Umowa zlecenie i inny rodzaj umów cywilnoprawnych

W sytuacji, gdy dłużnik świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, komornik ma prawo zająć całość pozyskanych w ten sposób środków finansowych przez dłużnika.

Jedynym sposobem ochrony ww. środków pieniężnych jest złożenie stosownych wyjaśnień komornikowi, wraz z odpowiednią dokumentacją w sytuacji, gdy pieniądze osiągane z ww. tytułu stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika.

Renta i emerytura

Znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadza 1 lipca 2018 r. zmianę w wysokości progu potrąceń dokonywanych przez komornika ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Emerytury i renty mają być wolne od egzekucji i potrąceń w wysokości 75 proc. odpowiadającej kwoty najniższej renty lub emerytury. Oczywiście zasada ta nie dotyczy egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Kwoty wolne od egzekucji komorniczych obowiązujące od 1 lipca 2018 r.:

 • 750 zł – emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie kwota wolna od potrąceń to 500 zł);
 • 562,50 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie kwota wolna od potrąceń to 375 złotych).

Niemniej jednak do 1 lipca 2018 r. nadal obowiązują przepisy, które uzależniają wysokość potrąceń od rodzaju posiadanych przez dłużnika zobowiązań. Poniżej wysokość kwot, jakie może zająć komornik obecnemu emerytowi i renciście:

 • 50 proc. najniżej emerytury w razie egzekucji sum na podstawie tytułów wykonawczych świadczeń alimentacyjnych (wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi);
 • 50 proc. najniższej emerytury w razie egzekucji sum na podstawie tytułów wykonawczych innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • 40 proc. najniższej emerytury w razie egzekucji innych należności – np. nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń;
 • 80 proc. najniższej emerytury lub renty – w przypadku ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email