Z ostatniej chwili: nie będzie upadłości dla Hussar Gruppa S.A.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W dniu wczorajszym, tj. 14 stycznia br. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy X Wydział do spraw upadłościowych i restrukturyzacji, odbyła się rozprawa w sprawie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Gruppa S.A. 

Sąd orzekł o oddaleniu obu wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno wniosku złożonego przez Wierzyciela spółki, jak również złożonego bezpośrednio przez Dłużnika. Uzasadnieniem jest brak środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa Upadłościowego. Wyrok nie jest prawomocny.

Na posiedzeniu stawił się pełnomocnik Dłużnika, którego reprezentował Radca Prawny Kamil Szewczyk, pełnomocnik Wierzyciela, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki oraz przedstawiciele naszej kancelarii. Ponadto stawił się tymczasowy nadzorca spółki – Pani Katarzyna Uszak oraz liczna publiczność, w tym wierzyciele oraz obligatariusze spółki.

Prezes Zarządu spółki Hussar Gruppa S.A., Pan Mieczysław Kąkolewski, złożył natomiast zaświadczenie lekarskie o niezdolności do udziału w posiedzeniu. Pełnomocnik spółki, mecenas Szewczyk zawnioskował, aby w zamian przesłuchać obecną pełnomocnik zarządu – Panią Alicję Kąkolewską, czyli członek zarządu spółki Basel Olten Pharm S.A., która również wnioskuje o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten został oddalony na koniec posiedzenia.

Tymczasowy nadzorca sądowy przedstawiła efekt swoich działań oraz podtrzymała swoje sprawozdanie co do szacowanych kosztów postępowania upadłościowego, w tym:
– 260 tys. zł jako podstawowe wynagrodzenie syndyka,
– 550 tys. zł jako koszt realizacji należności wobec spółki (windykacja),
– 12 300,00 zł jako koszt niezbędnej weryfikacji ksiąg rachunkowych,
– 1275 obligatariuszy do włączenia jako uczestników postępowania z urzędu,

Łącznie w ostrożnym szacunku koszty postępowania określono na ok. 1 mln zł, natomiast czas trwania postępowania określono na 18 do 24 miesięcy.

Powiązania z Hussar Solutions S.A.

Zarządca nie wyraziła również zgody na porozumienie ze spółką Hussar Solutions S.A., która jest zadłużona u Hussar Gruppa S.A. na kwotę ok. 2,5 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł jest już wymagalne. Komornik, który dokonał zabezpieczenia rachunków bankowych spółki, potwierdził, iż do dnia dzisiejszego Hussar Solutions S.A. nie zapłacił ani złotówki. Porozumienie miało odroczyć płatność bez dodatkowych zabezpieczeń.

Majątek spółki określono na poziomie 70 tys. zł, w skład, którego wchodzi flota transportowa, komputery oraz oprogramowanie. Potwierdzają się wiec informacje, że model biznesowy spółki akcyjnej Hussar Gruppa, w głównej mierze polegał na pożyczaniu środków pieniężnych do innych spółek.

Co to oznacza dla Wierzycieli?

Aby postępowanie upadłościowe, mogło być prowadzone, muszą być środki na pokrycie kosztów postępowania. W tym wypadku większą część majątku spółki stanowią należności, czyli aktywa. Nie są to jednak aktywa płynne, które łatwo można zamienić np. w gotówkę. Praktyka oraz opisywana sprawa pokazują, że sądy odmawiają ogłoszenia upadłości dla spółek, których większą część majątku stanowią należności, bowiem Syndyk w drodze prowadzonego postępowania musiałby ich dochodzić na drodze sądowej. Co należy jednak podkreślić, aktywa te zaliczają się do majątku spółki.

Zgodnie z ustaleniami z komornikiem, istnieje do tej pory pięć podmiotów od których w drodze odrębnego postępowania, będzie można dochodzić swoich roszczeń. W październiku natomiast Komornik, wyegzekwował kwotę przekraczającą 3 mln zł o czym informowaliśmy już wcześniej. W ostatnim czasie uzyskaliśmy również zabezpieczenie roszczenia na majątku firmowym spółki oraz prywatnym w stosunku do Konrada Kąkolewskiego. Więcej informacji na ten temat przekażemy Państwu w kolejnym materiale.

Pokazuje to, że pomimo tego, iż w zasadzie głównym majątkiem spółki są należności wynikające z umów pożyczek zawieranych z innymi spółkami to egzekwowanie swoich wierzytelności jest realne oraz możliwe.

Wobec powyższego, obligatariusze od tej pory mogą dochodzić swoich należności praktycznie jedynie na drodze postępowań sądowych, a później egzekucyjnych, upadłości bowiem nie będzie.

 

 

Jeśli są Państwo obligatariuszami spółki Hussar Gruppa S.A., zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności oraz bieżące informacje dotyczące samego procesu.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65 lub +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

 

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email