Niewykonanie zobowiązania w praktyce. Niewykonanie zobowiązania w kc. Odstąpienie od umowy a niewykonanie zobowiązania.

Walka frankowicze vs banki trwa

Najnowszy raport rzecznika finansowego z czerwca 2016 r. może przeważyć szalę w sporze banków z frankowiczami na korzyść tych drugich. Co prawda, raport nie jest obowiązującym prawem i sądy nie będą musiały go stosować, ale z uwagi na wysoki autorytet, jakim cieszy się rzecznik finansowy, bardzo prawdopodobne, że sędziowie uwzględnią jego uwagi.

Dokument jest bardzo obszerny. Rzecznik zwraca w nim uwagę na to, że zasada swobody umów jest ograniczona przez art. 69 Prawa bankowego, zgodnie z którym przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. W opinii rzecznika, z brzmienia tego przepisu wynika, że bank nie może żądać od kredytobiorcy zwrotu większej kwoty środków pieniężnych, niż ściśle określonej i oddanej do dyspozycji liczby środków pieniężnych. Ponadto, w opinii rzecznika, strony nie mogą umówić się na waloryzowanie, czyli na transakcję, w ramach której pożyczą pieniądze w walucie obcej, a oddadzą w złotówkach, po przeliczeniu według aktualnego kursu. Wynika to z art. 358 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że waloryzacja umowna jest niedopuszczalna, gdy wysokość świadczenia pieniężnego określa bezwzględnie wiążący przepis ustawy, a – zdaniem rzecznika – przepis art. 69 Prawa bankowego jest właśnie przepisem bezwzględnie obowiązującym. Ponadto, zgodnie z zasadą nominalizmu, która obowiązuje na mocy Kodeksu cywilnego, dłużnik może zwolnić się od zobowiązania pieniężnego poprzez zapłatę wierzycielowi swojego długu w wysokości, w jakiej został zaciągnięty, bez uwzględniania ewentualnych zmian wartości pieniądza.

W przeciwieństwie do dotychczasowej linii orzeczniczej sądów powszechnych rzecznik uważa, że uwzględniając wyżej powołane argumenty i mając na uwadze fakt, iż w prawie polskim obowiązuje zasada nominalizmu – działanie polegające na waloryzowaniu kredytu według aktualnego kursu franka jest niezgodne z prawem. W przypadku umów kredytowych, gdzie okres spłaty jest długi, funkcję waloryzacyjną spełniają odsetki. Natomiast, jak twierdzi rzecznik, samej kwoty pożyczonego kapitału waloryzować nie można – „Funkcja waloryzacyjna odsetek jako elementu essentialia negotii umowy kredytu wydaje się niezaprzeczalna. Dodatkowo Prawo bankowe (w art. 76) dopuszcza możliwość stosowania zmiennej stopy oprocentowania. Możliwość zmiany oprocentowania – tak poprzez jego obniżenie, jak i podwyższenie – spowodowana jest przystosowywaniem się banku (kredytodawcy) do parametrów makroekonomicznych związanych z kosztem uzyskania środków przez bank, wartością pieniądza oraz innymi kryteriami tego rodzaju”. Raport dostarcza wielu argumentów, które mogą służyć za podstawę pozwu przeciwko bankowi. Czas pokaże, czy sądy podzielą argumenty rzecznika finansowego.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email