Upadłość konsumencka, a wspólny majątek małżonków

W Polsce ponad 2 mln osób ma problemy z zaciągniętymi przez siebie kredytami i pożyczkami. Niestety ilość zaciąganych przez nas zobowiązań powoduje, iż sporej części z nich nie jesteśmy w stanie spłacić, a spirala długów zaciska się tak mocno, iż nie jesteśmy w stanie zaspokoić, zgodnie z zawartymi umowami, żadnego z wierzycieli, wówczas pozostaje nam upadłość konsumencka.

Małżonek, a upadły

Niejednokrotnie nasze problemy finansowe dotykają nie tylko nas samych, lecz i również naszych bliskich, ze szczególną rolą naszego małżonka. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma niestety całkiem spory wpływ na majątek wspólnie posiadany małżonków.

Przepisy prawa pozwalają obecnie na złożenie wniosku o upadłość konsumencką osobom pozostającym w związku z małżeńskim we wspólnym ustroju majątkowym.  Sama czynność ogłoszenia upadłości nie będzie wpływała na majątek wspólny małżonków, jednak małżonek, który składa wniosek o upadłość konsumencką, powinien wskazać składniki majątku, które mu we wspólności majątkowej przysługują. Niestety część majątku wspólnego przypadająca zadłużonemu małżonkowi zostanie skonsumowana w celu pokrycia żądań wierzycieli.

Pamiętajmy jednak, iż przedmioty, które służą wyłącznie małżonkowi upadłego, w celu prowadzenia przez niego jego działalności gospodarczej lub zawodowej, nie zostaną wprowadzone do masy upadłościowej. Jednakże przedmioty, które zostały w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem przedłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości istnienia wspólności majątkowej nabyte do ww. majątku, staną się częścią masy upadłościowej.

Wspólność majątkowa nie po drodze z upadłością

Ważnym aspektem jest również fakt, iż to na upadłym leży udowodnienie, iż składniki wchodzące w skład majątku wspólnego w okresie prowadzenia przez upadłego firmy nie zostały nabyte do wspólności ze środków, które stanowiły dochód jego działalności gospodarczej.

Niestety sytuacja osoba pozostająca we wspólności majątkowej wraz z upadłym małżonkiem jest dalece niekorzystna, ponieważ wierzyciele mają prawo zaspakajać się z masy majątkowej pochodzącej ze wspólności. Co więcej, małżonek upadłego może tylko w trakcie postępowania upadłościowego zgłaszać roszczenia w związku z posiadanym przez niego udziałem w majątku wspólnym.

człowiek INiestety jego należność nie posiada przymiotu pierwszeństwa wobec innych wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym. Majątek wspólny małżonków przez całe postępowanie upadłościowe pozostaje w zarządzie syndyka.

Majątek osobisty należący do małżonka upadłego, nie będzie wchodził w masę upadłościową a syndyk nie będzie miał prawa zaspakajać zgłoszonych należności przez wierzycieli.

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami będącymi dotychczas we wspólności majątkowej. W związku z powyższym nie istnieje prawna  możliwość, aby podział majątku wspólnego małżonków nastąpił po ogłoszeniu upadłości.

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email