www windykacja

UOKiK ostrzega konsumentów przed wrocławską spółką

Europejska Grupa Finansowa Council Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, lok. 213 (nr KRS 0000581561), działająca pod nazwą handlową „Personal Finanse” oferuje kredyty, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów. Jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skorzystanie z usług firmy może się wiązać z obowiązkiem zapłaty wysokiej prowizji.

Urząd zbadał metody działania spółki EGF Council po wielu skargach składanych przez konsumentów. Firma ta prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego, występując pod nazwą handlową „Personal Finanse”.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń UOKiK, firma oferuje konsumentom pożyczki na kwoty znacznie wyższe, niż wnioskują osoby zainteresowane podpisaniem umowy.

W swoim ostrzeżeniu Urząd wskazuje na następujące zagrożenia wynikające z działalności Europejskiej Grupy Finansowej Council:

1) Podmiot oferuje konsumentom kredyty, które nie odpowiadają ich potrzebom ani możliwościom spłaty. Jak wynika ze skarg, konsumenci otrzymują ofertę zawarcia umowy lub nawet kilku umów o wartości znacznie przekraczającej zgłaszane zapotrzebowanie. Jednocześnie przedstawiciele Council zapewniają ich, że oferta jest korzystna, bo nadwyżkę będzie można zwrócić do banku, jest to część szerszego planu zmierzającego do wyczyszczenia historii kredytowej czy polepszenia zdolności kredytowej. Tym zawiłym wyjaśnieniom towarzyszy przekaz, żeby konsumenci niczym się nie martwili, ponieważ ostatecznie wszystko będzie załatwione zgodnie z ich oczekiwaniami.

2) Nakłania konsumentów bez zdolności kredytowej do zaciągnięcia zobowiązań za pośrednictwem osoby trzeciej, opisywanej jako osoba uwiarygodniająca, wspomagająca, gwarant, żyrant. Jednocześnie zapewnia ich, że po pewnym czasie zobowiązanie zostanie na nich przeniesione. Tymczasem – zgodnie z prawem – przejęcie długu wymaga zgody wierzyciela. Nie można mieć zatem pewności, że bank taką zgodę wyrazi.

3) Nie podaje klientom informacji o kosztach wykonywanej usługi pośrednictwa finansowego podczas zawierania umowy. Konsumenci, którzy skarżyli się do Urzędu, byli zaskoczeni wysokością wynagrodzenia, jakie mieli zapłacić. Według nich było ono rażąco wygórowane.

Przedstawiciele pośrednika, wprowadzając klienta w błąd, zapewniają, że oferta jest dla niego korzystna, ponieważ „nadwyżkę będzie można zwrócić do banku, jest to część szerszego planu zmierzającego do wyczyszczenia historii kredytowej czy polepszenia zdolności kredytowej”. Jak wynika z treści skarg, wyjaśnieniom pośrednika towarzyszy przekaz, żeby konsumenci niczym się nie martwili, ponieważ ostatecznie wszystko będzie załatwione zgodnie z ich oczekiwaniami i z korzyścią dla ich interesów.

Jednocześnie wszczęte zostało postępowanie przeciwko spółce EGF Council. Będące przedmiotem tego artykułu ostrzeżenie konsumenckie jest niezależne od toczącego się postępowania. Jest to dokument, z którego treścią zapoznać się można w internetowym serwisie Urzędu. To jedno z najnowszych narzędzi w walce z nieuczciwymi firmami, jakie dała Urzędowi znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Wcześniej takie ostrzeżenia mogła wysyłać Komisja Nadzoru Finansowego. Urząd może ostrzegać konsumentów w tym trybie, jeśli stwierdzi, że praktyki stosowane przez przedsiębiorcę mogą narazić wielu konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki. Naturalnymi adresatami ostrzeżenia są konsumenci – komunikat ten ma przekazać konsumentom informację o podejrzeniu stosowania niedozwolonych praktyk i uchronić ich od poniesienia szkody – ostrzeżenie pełni zatem funkcję informacyjną i w pewnym zakresie prewencyjną.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 73a ust. 2 ustawy o UOKiK, rozstrzygnięcie w przedmiocie wydania ostrzeżenia konsumenckiego następuje w drodze postanowienia Prezesa UOKiK. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – (art. 81 ust. 1 w zw. z art. 81. ust. 5 ustawy o UOKiK). W obliczu możliwości kwestionowania postanowienia o wydaniu ostrzeżenia konsumenckiego rodzi się pytanie, czy wniesienie zażalenia na powyższe postanowienie wstrzymuje publikację ostrzeżenia. Regulacje ustawy nie rozstrzygają tej kwestii. Odwołując się jednak na mocy art. 83 ustawy do Kodeksu postępowania administracyjnego, należy podnieść, że co do zasady wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Wskazać jednak należy, że organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać wykonanie postanowienia, jeśli uzna to za uzasadnione. Uznać zatem należy, że wniesienie zażalenia na postanowienie Prezesa UOKiK o wydaniu ostrzeżenia konsumenckiego nie będzie skutkować automatycznym wstrzymaniem publikacji.

Ostrzeżenie konsumenckie stanowi niewątpliwie bardzo interesujące narzędzie w rękach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W naszej ocenie może istotnie przyczynić się do ochrony interesów konsumentów. Oczywistym skutkiem wydania ostrzeżenia jest ograniczenie skutków wykrywanych negatywnych praktyk rynkowych.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email