Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić poszkodowanemu całą wartość odszkodowania odpowiadającą kosztom profesjonalnej naprawy pojazdu

Sąd Najwyższy w dniu 18 kwietnia 2018 r. wydał korzystny wyrok (sygn. akt II CNP 43/17) dla wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych, w którym stwierdził, iż poszkodowany ma prawo do wypłaty na jego rzecz całej wartości odszkodowania odpowiadającej kosztom profesjonalnej naprawy samochodu, nawet jeżeli naprawa samochodu nie została przez nas podjęta.

Sąd Najwyższy potwierdził, iż wartość naprawy przy OC nie może przekraczać wartości samochodu sprzed zdarzenia drogowego.

Odszkodowanie a koszty naprawy samochodu

Ubezpieczyciele muszą szybko zweryfikować swoje postępowanie wobec kierowców i procedur wypłaty odszkodowań za powstałe szkody w trakcie zdarzeń drogowych. Na razie w branży można odczuwać lekkie poruszenie, albowiem nikt o nowym wyroku nie chce głośno mówić, ponieważ takie orzeczenie SN jest niekorzystne z punktu widzenia interesów ubezpieczycieli, a stanowić może świetną bazę dla przyszłych roszczeń odszkodowawczych wobec firm ubezpieczeniowych.


Kancelaria Prawna Rafał Kufieta Sp. z o.o. będzie prowadziła sprawy osób poszkodowanych działaniami firm ubezpieczeniowych przy zaniżeniu wartości odszkodowania.  
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@kancelariakufieta.pl oraz telefonem +48 535 132 335

 

Na podstawie art. 822 § 1 k.c. obowiązek ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej  polega na zapłacie określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim, a więc na spełnieniu świadczenia pieniężnego.

W judykaturze  przyjmuje się (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00, OSNC 2003,  nr 1, poz. 15 postanowienie Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006 r., III CZP 76/05, nie publ., uchwałę Sądu Najwyższego z 17 maja 2007 r., III CZP 150/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 144), że poszkodowany może, według swojego wyboru, żądać od ubezpieczyciela zapłaty kosztów hipotetycznej restytucji albo zapłaty odpowiedniej sumy  pieniężnej ustalonej zgodnie z metodą różnicy.

 Przepis art.  822 §  1  k.c. modyfikuje normę wynikającą z art. 363 § 1 k.c. bowiem jedynie tylko w ten sposób, że roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego przekształca się w roszczenie o zapłatę kosztów restytucji. Powstanie roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela o zapłacenie odszkodowania, a tym samym jego zakres odszkodowania, nie zależą od  tego, czy poszkodowany dokonał restytucji i czy w ogóle ma taki zamiar (por. wyroki Sądu Najwyższego z 27 czerwca  1988  r., I CR 151/88,  nieopubl., iz16maja 2002 r., V CKN 1273/00, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego z12stycznia 2006 r., III CZP 76/05, nieopubl.)

Sąd Najwyższy ustalił bezspornie, w powyżej przytoczonej sprawie, rodzaj i zakres uszkodzeń, do jakich doszło w samochodzie poszkodowanej osoby wskutek zaistniałego zdarzenia drogowego. Ustalono również średni rynkowy koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych sygnowanych znakiem producenta pojazdu oraz  stawek za roboczogodzinę stosowanych przez odpowiednio wyposażone nieautoryzowane warsztaty  naprawcze. Naprawienie samochodu przy użyciu części nowych nie spowodowałaby jednak wzrostu wartości uszkodzonego pojazdu w stosunku do  stanu  sprzed  szkody.

Wobec tego Sąd Najwyższy uznał, iż poszkodowana ma prawo do odszkodowania, którego wartość odpowiada kosztom profesjonalnej naprawy pojazdu, a na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek jego spełniania w stosownej wysokości.

Być może wreszcie przytoczony powyżej wyrok ukróci praktyki zaniżania kosztów naprawy samochodu w stosunku do wartości uszkodzonego pojazdu, a właściciele będą mogli liczyć na rzetelniejsze kosztorysy i wypłaty na ich podstawie pełnych odszkodowań odpowiadających profesjonalnej naprawie aut.

Do tego czasu warto w sytuacji spornej skorzystać z usług prawnika.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email