Jedne z pierwszych środków pieniężnych wyegzekwowanych od Hussar Gruppa S.A.

Po kilku miesiącach od rozpoczęcia spraw spółek z grupy Hussar oraz innych podmiotów powiązanych ze spółką GetBack, kancelaria odzyskuje jedne z pierwszych środków pieniężnych, prowadzącym tym samym skuteczne postępowanie egzekucyjne.

W dniu 21 listopada br. w toku prowadzonego przez kancelarię postępowania Komornik wypłacił środki należne jednemu z obligatariuszy. Wierzytelność nie została spłacona jeszcze w całości, natomiast istotnym jest to, że postępowanie egzekucyjne wciąż się toczy, a środki są bezpiecznie na rachunku bankowym kancelarii.

TREŚĆ OTRZYMANEGO ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 763 KPC

W październiku natomiast informowaliśmy naszych Klientów o tym, że Komornik, który prowadził egzekucję na wniosek innego wierzyciela dysponującego tytułem wykonawczym, wyegzekwował kwotę przekraczającą 3 mln zł. Kwota ta przewyższała kwotę ujętą w tytule wykonawczym, stąd też Komornik winien zwrócić nadwyżkę tej kwoty powrotnie do dłużnika, czyli Hussar Gruppa S.A

W imieniu tych mocodawców o których mieliśmy taką możliwość, składaliśmy więc wnioski o zabezpieczenie tych środków na rachunku bankowym komornika, na czas trwania procesu. Sprawa jest aktualnie w toku. Pokazuje to jednak że pomimo tego, iż w zasadzie głównym majątkiem spółki są należności wynikające z umów pożyczek zawieranych z innymi spółkami, to egzekwowanie swoich wierzytelności jest realne oraz możliwe.

W ostatnim czasie spółka akcyjna Hussar Gruppa złożyła również kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości (sygn. akt X GU 2084/18), gdzie został również wyznaczony Tymczasowy nadzorca sądowy dla spółki w osobie Pani Katarzyny Uszak. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości w dalszym ciągu nie zostało jednak wydane.

Warto wiedzieć
Tymczasowy nadzorca sądowy powoływany jest przez Sąd w toku postępowania sądowego, czyli przed ogłoszeniem upadłości, lecz po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to forma zabezpieczenia majątku dłużnika, nadzorca bowiem wyraża zgodę na wszystkie czynnościa dłużnika, które wykraczają poza czynności zwykłego zarządu.

Zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie Tymczasowego nadzorcy sądowego ma na celu m.in. zapobieżenie sytuacji, w której dłużnik celowo wyzbywa się własności, które mogłyby stanowić masę upadłościową. Informuje on bowiem Sąd o zagrożeniach dla majątku oraz monitoruje stan mienia dłużnika.

Jak zostało wspomniane powyższej, model biznesowy spółki akcyjnej Hussar Gruppa, polegał m.in. na pożyczaniu środków pieniężnych do innych spółek. Z księgowego punktu widzenia należności te, są aktywami, czyli zaliczają się do majątku spółki. Nie są to jednak aktywa płynne, które łatwo można zamienić np. w gotówkę. Praktyka pokazuje, że część sądów odmawia ogłoszenia upadłości dla spółek, których większą część majątku stanowią należności.

Upadłość może więc zostać ogłoszona lub nie. Trzeba jednak pamiętać, iż na tym etapie może dojść do sytuacji, w której po uzyskaniu tytułu wykonawczego oraz skierowaniu sprawy do egzekucji, sąd wyda zarządzenie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na wniosek Tymczasowego nadzorcy sądowego. Rozpoznanie jednak takiego wniosku trwa, a w tym czasie postępowania mogą być prowadzone.

Kontaktując się z Kancelarią, mogą Państwo uzyskać realną pomoc w dochodzeniu swoich należności od spółek z grupy Hussar.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email