Rozbiórka budowlana – jak podołać procedurze?

Jednym z rodzajów robót budowlanych jest rozbiórka. Jeżeli mamy zamiar usunąć obiekt budowlany z naszej nieruchomości, powinniśmy zapoznać się przepisami prawa celem ustalenia, czy czynności, które planujemy podjąć można dokonać bez zgłoszenia do urzędu, czy też rozbiórka może być przeprowadzona po uzyskaniu stosowanych zgód.

Przepisy o rozbiórce usytuowane są w polskim prawie w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1997 r. (Dz.U. 2010, nr 121, poz. 809), a przepisami uszczegóławiającymi zakres czynności dotyczących rozbiórki jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wykładnią językową czynność rozbiórki polega na burzenie starych, zniszczonych budynków, rozbieranie ich na części, demontażu.

Rozbiórka bez uzyskania pozwolenia

Osoby, mające zamiar rozebrać obiekt budowlany na swojej nieruchomości bez zgody urzędu, mogą to uczynić, jeżeli wzniesienie tych obiektów nie wymagało wcześniejszego pozwolenia na budowę i nie stanowią one w świetle prawa zabytku. Takimi obiektami mogą być wiaty nieprzekraczające powierzchni zabudowy 25 m2, śmietniki, altankę ogrodową.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasz budynek nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, można to sprawdzić w miejscowym wydziale architektury i budownictwa.

Rozbiórka obiektu budowlanego na podstawie zgłoszenia

Zgłoszenie jest obligatoryjne w sytuacji, gdy zamierzamy dokonać rozbiórki budynku lub budowli:

 • mają wysokość poniżej 8 metrów i umiejscowione są w odległości nie mniejszej niż połowa ich wysokości – licząc od granicy działki,
 • nie zostały wpisane do rejestru zabytków,
 • nie są objęte ochroną konserwatorską.

Zgłoszenie należy złożyć do wojewody, gdy chcesz dokonać rozbiórki obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych (np. linie kolejowe, tereny zajmowane przez obiekty wojskowe);
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych (czyli budowli składających się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych o mocy większej niż moc mikroinstalacji, czyli powyżej 40 kW);
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • należących do Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy, lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich znajdujących się w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich – w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • sieci przesyłowych – w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

W innym przypadku zgłoszenie o rozbiórkę złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim, lub wojewódzkim.

Zgłoszenie rozbiórki powinno zawierać:

 • informację o rodzaju, zakresie i sposobie wykonywania robót,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • dokumentacja strzałowa (w przypadku, gdy rozbiórki dokonujemy metodą wybuchową),
 • pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy posiadamy reprezentant, wówczas należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej 17,00 zł),
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Przystąpić do prac rozbiórkowych można w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia i muszą być one rozpoczęte do 3 lat od dnia złożenia zgłoszenia/ terminu podanego w zgłoszenia. Urząd nie wydaje w tej sprawie żadnego pisma, odbywa się to za tzw. milczącą zgodą. Jedynym warunkiem ww. terminu jest brak sprzeciwu ze strony urzędu.

Warto przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przedzwonić do urzędu, celem ustalenia, czy nie wydano w naszej sprawie sprzeciwu.

Do przeprowadzenia rozbiórki, na podstawie zgłoszenia nie ma potrzeby powoływania kierownika rozbiórki. Taki wymóg obowiązuje, gdy czynności demontażu będą dokonywane metodą strzałową, wówczas prace winny być przeprowadzane pod nadzorem kierownika robót strzałowych.

Pozwolenie na rozbiórkę

W przypadkach nie spełniających norm dotyczących zgłoszenia należy uzyskać decyzję o pozwolenie na rozbiórkę.

Do wniosku należy dołączyć:

Oprócz powyższych dokumentów, czasami należy przedłożyć na żądanie urzędu:

 • pozwolenie na prowadzenie robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków, o wykreśleniu z rejestru zabytków,
 • uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • dokumentacja strzałowa,
 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

Projekt rozbiórki obiektu budowlanego należy dołączyć w razie potrzeby. Urząd ma obowiązek wydać pozwolenie na rozbiórkę w terminie 30 dni, od dnia złożenia wniosku, niemniej jednak, w sytuacjach skomplikowanych ww. termin może zostać przedłużony do dwóch miesięcy.

Do prac rozbiórkowych można przystąpić w terminie 14 dni, od dnia doręczenia jej stronom postępowania. Wygaśnięcie decyzji następuje, jeżeli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub też prace rozbiórkowe zostały przerwane na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email