Roboty budowlane – odwrócony VAT już od stycznia

W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. dużą nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Jedną z kluczowych zmian jest objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem kilkudziesięciu rodzajów robót budowlanych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

Mechanizm odwróconego mechanizmu sprowadza się do tego, że za zapłatę podatku odpowiada nabywca, a nie sprzedawca danego towaru. W przypadku usług budowlanych mechanizm ten będzie dotyczyć co do zasady transakcji, w których stronami są przedsiębiorcy – czynni podatnicy podatku VAT. Jak wskazują ustawodawcy, takie rozwiązanie ma przeciwdziałać nieprawidłowościom obserwowanym na rynku budowlanym.

Zmiany wprowadza ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024).

Regulacje dotyczące odwróconego obciążenia podatkiem VAT wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Lista usług objętych odwróconym obciążeniem (załącznik nr 14 do ustawy o VAT):

1. bez względu na symbol PKWiU – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948);

2. 41.00.30.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków);

3. 41.00.40.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków);

4.  42.11.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych
dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych;

5.  42.12.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

6.  42.13.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli;

7. 42.21.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych;

8. 42.21.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając
prace pomocnicze;

9.  42.21.23.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp;

10.  42.21.24.0 – roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem
zbiorników septycznych;

11. 42.22.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

12. 42.22.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

13. 42.22.23.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni;

14. 42.91.20.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych;

15. 42.99.21.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych;

16. 42.99.22.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych;

17. 42.99.29.0 – roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

18. 43.11.10.0 – roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych;

19. 43.12.11.0 – roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych;

20. 43.12.12.0 – roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi;

21. 43.13.10.0 – roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

22. 43.21.10.1 – roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu;

23. 43.21.10.2 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych;

24. 43.22.11.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających;

25. 43.22.12.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

26. 43.22.20.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych;

27. 43.29.11.0 – roboty związane z zakładaniem izolacji;

28. 43.29.12.0 – roboty związane z zakładaniem ogrodzeń;

29. 43.29.19.0 – pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane;

30. 43.31.10.0 – roboty tynkarskie;

31. 43.32.10.0 – roboty instalacyjne stolarki budowlanej;

32. 43.33.10.0 – roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian;

33. 43.33.21.0 – roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem;

34. 43.33.29.0 – pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane;

35. 43.34.10.0 – roboty malarskie;

36. 43.34.20.0 – roboty szklarskie;

37. 43.39.11.0 – roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych;

38. 43.39.19.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

39. 43.91.11.0 – roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych;

40. 43.91.19.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich;

41. 43.99.10.0 – roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych;

42. 43.99.20.0 – roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań;

43. 43.99.30.0 – roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali;

44. 43.99.40.0 – roboty betoniarskie;

45. 43.99.50.0 – roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych;

46. 43.99.60.0 – roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia;

47. 43.99.70.0 – roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych;

48. 43.99.90.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email