Rewolucja w przedawnieniach – korzystne zmiany dla zadłużonych

W dniu 28 maja 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, celem skrócenia podstawowych terminów przedawnienia z 10 do 6 lat. To świetna wiadomość dla wszystkich osób posiadających zobowiązania.

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Posiadasz zadłużenie majątkowe? Zmiana przepisów na pewno Cię ucieszy, albowiem jest to znacząca różnica dotychczasowych terminów, w których wierzyciel mógł dochodzić od dłużnika swoich roszczeń.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do nowelizowanych przepisów:

„ustawa wprowadza zmiany w art. 118 Kc przyjmując, iż termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 6 lat, a nie jak dotychczas lat 10. Ustawa wprowadza przy tym zasadę, iż koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

W podobny sposób zmianie ulega termin przedawnienia roszczeń określony w art. 125 Kodeksu cywilnego tj. w zakresie roszczeń objętych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem 6 lat, a nie jak dotychczas z upływem lat 10.

Nieuczciwe firmy windykacyjne

Nowością jest zapis dotyczący przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Ustawodawca wyjaśnił w uzasadnieniu do nowelizacji, iż dodany przepis art. 117 § 21 Kc stanowi:

 po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi. Ma to ukrócić praktyki firm windykacyjnych kierujących nagminnie przedawnione roszczenia do egzekucji.

Dotychczas konsument musiał podnosić w takiej sytuacji zarzut przedawnienia zobowiązania. Obecnie, po wprowadzeniu ww. zmiany sąd zobowiązany będzie do zbadania, czy roszczenie objęte pozwem nie jest przedawnione. W razie stwierdzenia przez sąd, po przeprowadzeniu analizy dowodów, że roszczenie uległo przedawnieniu, powództwo zostanie oddalone, a dłużnik nie będzie musiał martwić się o ewentualne wykazywanie twierdzeń i dowodów na swoją obronę w procesie.

Względy słuszności

Jednakże ustawodawca pozostawił niezrozumiałą z punktu widzenia stabilności prawa furtkę, mogącą prowadzić do nadużyć, albowiem dodał  art. 1171 Kc, który jak można przeczytać w uzasadnieniu do nowelizacji:

„w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Korzystając z tego uprawnienia, sąd będzie zobowiązany rozważyć długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia”.

Pojęcie „względów słuszności’ jest jednak zapisem nieostrym i istnieje obawa, iż może być nadużywane nadmiernie wobec dłużników przez firmy windykacyjne oraz wierzycieli, co może prowadzić do kolejnych niepotrzebnych procesów z punktu widzenia intencji ustawodawcy zawartej w zakresie art. 117 § 21 Kc  oraz ekonomiki procesowej.

Komornicy i banki

banks news

Zmianie ulega również zapis Kodeksu postępowania cywilnego art. 889 § 1 pkt 1 dotyczący egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego. Dodano nową regulację art. 8892 przewidującą:

 ” iż bank po otrzymaniu zawiadomienia komornika o zajęciu rachunku bankowego zablokuje środki na rachunku, natomiast nie będzie zobowiązany do bezzwłocznego przekazania środków na pokrycie należności, lecz będzie zobowiązany do przekazania tych środków na rachunek bankowy komornika po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Wyjątkowo w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank ma obowiązek niezwłocznego przekazania środków pieniężnych z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika. Regulacje powyższe mają na celu wzmocnienie możliwości podjęcia przez dłużnika obrony przed egzekucją, przy jednoczesnym utrzymaniu środków uniemożliwiających dłużnikowi uchylenie się od egzekucji”.

Tak samo mają funkcjonować zapisy dotyczące egzekucji w postępowaniu administracyjnym.

Termin obowiązywania nowelizacji

Przedawnienie w nowym brzmieniu przepisów będzie można już stosować wobec roszczeń, które powstały przed wejściem w życie ww. nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych.

Regułą ma być stosowana zasada, iż jeżeli nowy termin przedawnienia będzie krótszy niż przed wejściem w życie nowelizacji, to czas terminu przedawnienia będziemy liczyć z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy.

Ustawa zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email