Potężne narzędzie w walce z fiskusem

Wypowiedziane przez Benjamina Franklina słowa „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” za jego życia w XVIII w. nie budziły większych wątpliwości, jednak w dzisiejszych czasach każdy chociaż raz przekonał się, że nic, co jest związane z obowiązującym systemem podatkowym, nie jest dla przedsiębiorcy pewne. O ile mogłoby się wydawać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą pozostają bez większych szans na rozstrzygniecie sporu z fiskusem co do wysokości danin bądź innych świadczeń na swoją korzyść, to właśnie taką możliwość daje im instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej.

Czym jest interpretacja podatkowa? Najprostsza odpowiedź na tak postawione pytanie brzmiałaby – odpowiedzią organu na pytanie, czy w konkretnej sytuacji przedsiębiorca będzie zobligowany do zapłaty podatku. Oczywiście taka odpowiedź nie wyjaśnia w pełni, jak taki wniosek złożyć oraz jakie korzyści z tego płyną.

W obowiązującym stanie prawnym przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Organ zobligowany jest do wydania decyzji ustalającej sytuację wnioskodawcy, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zatem przedsiębiorca dokonujący rozliczeń podatkowych (zgodnie z wydaną decyzją) pozostaje w usprawiedliwionym przekonaniu, że będą one ocenione w taki sam sposób. Warto zwrócić uwagę na zmiany obowiązujące od 1 marca 2017, zgodnie z którymi interpretacje wydaje Krajowa Informacja Podatkowa.

Co ważne, wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. O ile korzyści płynące z uzyskania interpretacji dotyczącej sytuacji przyszłej nie budzą większych wątpliwości, szczególnie przy częstotliwości zmian w prawie, tak warto pamiętać również o możliwości złożenia wniosku o interpretację aktualnego stanu faktycznego w świetle choćby możliwości czynnego żalu.

Co prawda wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą przedsiębiorca musi uiścić w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, a więc niezależnie od stanowiska przyjętego przez organ, jednak korzyści płynące z uzyskanej interpretacji wydają się jak najbardziej uzasadniać poniesienie tego kosztu. Warto pamiętać, że przy wydawaniu interpretacji organ jest związany trzydziestodniowym terminem. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin, interpretacja została wydana i – co najważniejsze – wydana została interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku. Przedsiębiorca nie może być zatem obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnym, finansowymi czy też wszelkimi innymi karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej decyzji.

W celu przedstawienia istoty wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej warto posłużyć się przykładem. W profesjonalnym obrocie często dochodzi do sytuacji, w której między spółką a jej kontrahentem występują wzajemne zobowiązania – spółka jest wierzycielem kontrahenta i jednocześnie posiada wobec tego podmiotu zobowiązanie. Wtedy bardzo często dochodzi do tzw. kompensaty, w formie której strony za porozumieniem dokonują wzajemnych potrąceń.

W takiej sytuacji znalazła się spółka X, która – chcąc uniknąć nieprawidłowego rozliczenia kosztów – 14 listopada 2016 r. zwróciła się o interpretację podatkową z pytaniem – „Czy biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. zobowiązania spółki przekraczające 15 tys. zł uregulowane w formie kompensaty stanowią koszt uzyskania przychodu?”. W odpowiedzi na zadane pytanie organ stwierdził, że – biorąc pod uwagę przepis art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. – zobowiązania o wartości przekraczającej 15 tys. zł uregulowane przez spółkę w formie kompensaty stanowią koszty uzyskania przychodu wnioskodawcy. Co w związku z tym zyskał? Gdyby uregulowane zobowiązanie w formie kompensaty zostało nieprawidłowo zaliczone jako koszt otrzymania przychodu, co sprawdzane jest między innymi podczas kontroli organów podatkowych lub skarbowych, ale dokonane zgodnie z treścią wydanej indywidualnej interpretacji, spółka mogłaby uchylić się od sankcji karnoskarbowych.

Jak zostało przedstawione, indywidualna interpretacja podatkowa może być skuteczną bronią w walce z prawem zmieniającym się w zawrotnym tempie oraz często bezwzględnym fiskusem. Warto pamiętać o takiej instytucji, szczególnie że niewielkim kosztem i z dochowaniem  obiektywnie niewielkich wymogów formalnych możemy uchronić się przed znacznie dotkliwszymi skutkami karnoskarbowymi.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email