Podatek od nieruchomości – w 2017 r. spadną stawki maksymalne

W 2017 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości zostaną minimalnie zmniejszone. Wskazane w obwieszczeniu resortu finansów stawki określają wysokość maksymalną, której poszczególne – decydujące o wysokości podatku na terenie danej gminy – samorządy nie mogą przekroczyć.

Poziom stawek maksymalnych podatku od nieruchomości jest ściśle uzależniony od wzrostu cen towarów oraz usług konsumpcyjnych. W pierwszym półroczu tego roku ceny okazały się minimalnie niższe w porównaniu do poprzedniego roku. W konsekwencji maksymalne stawki podatku będą zmniejszone o 0,9 proc. względem obecnych stawek.

W przyszłym roku górne granice stawek kwotowych wyniosą dla poszczególnych typów gruntów odpowiednio: 0,89 zł od 1 m² powierzchni – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków; 4,54 zł od 1 ha powierzchni – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych; 0,47 zł od 1 m² powierzchni – grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego; 2,98 zł od 1 m² powierzchni – grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

W przypadku nieruchomości maksymalne stawki wyniosą natomiast: 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej – budynki lub ich części mieszkalne; 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej – budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej; 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej – budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym; 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej – budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń; 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej – budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określono w obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r., poz. 779).

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email