Organizator wycieczki bez prawa do podwyższenia ceny imprezy turystycznej

Przedsiębiorca oferujący imprezy turystyczne zobowiązany jest na mocy przepisów ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. do zawarcia w umowie o imprezę turystyczną szeregu informacji dotyczących wycieczki – m.in. czasu jej trwania, miejsca pobytu czy też rodzaju, położenia i kategorii obiektu hotelarskiego. Największe znaczenie jednak ma dla konsumenta wskazanie w sposób pełny i zrozumiały dla niego ceny wycieczki, dlatego nie powinno nikogo dziwić uregulowanie przez ustawodawcę dopuszczalności jej zmiany.

Powszechnym zjawiskiem jest zawieranie umów, a tym samym opłacanie wycieczek na długo przed terminem ich faktycznego odbycia. Biura podróży, oferując zniżki czy też wyższy standard pokoi, zachęcają klientów do zdecydowania się na skorzystanie z ich usług nawet na rok przed urlopem. O ile nie powinno nastręczać większych trudności przewidzenie przez klienta jego sytuacji finansowej w czasie urlopu, tak niestety biura podróży, nie mając wpływu na opłaty urzędowe czy też kursy walut, mogą mieć już z tym pewien problem.

Ustawodawca, wychodząc naprzeciw potrzebom organizatorów imprez turystycznych, oraz uwzględniając interes konsumentów, wprowadził regulacje szczegółowo określające przypadki, w których finalna cena wycieczki może być wyższa niż ta pierwotnie zapisana w umowie. Przede wszystkim, aby organizatorzy mogli zmieniać cenę wycieczki, taka możliwość musi zostać zawarta w umowie o usługę turystyczną, a więc konsument musi wyrazić na to zgodę. Postanowienie takie musi być wyraźne i zrozumiałe. Katalog przypadków, w których organizator może podwyższyć cenę, jest zamknięty, jej zmiana może mieć miejsce jedynie w wypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za konkretne usługi (lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych) czy też wzrostu kursów walut.

Możliwość zmiany ceny usługi, nawet w enumeratywnie wymienionych przypadkach, jest na tyle ingerencyjnym działaniem w prawa konsumenta, że ustawodawca zdecydował się ograniczyć tę możliwość w czasie. Zgodnie z ustawą, klient nie musi obawiać się ze strony biura podwyższenia ceny wycieczki, jeżeli do jej odbycia pozostało mniej niż 20 dni, gdyż w tym okresie jej koszt nie może już zostać zmieniony – niezależnie od przesłanek, które by za tym przemawiały.

Niestety, pomimo generalnej zasady zakazu zmieniania warunków umowy, można wyobrazić sobie sytuację, w której rzeczywiście by do tego doszło. Stawia to konsumenta w o tyle problematycznej sytuacji, iż – nie przewidując dodatkowych kosztów – jest on zmuszony do ich poniesienia i o ile nawet po podwyższeniu ceny oferta biura wciąż jest atrakcyjna na rynku tego typu usług, jej opłacenie może przekraczać jego możliwości finansowe. Pewnym rozwiązaniem takiej sytuacji, kiedy nie chcemy, aby oferta przepadła bądź też przypadła kompletnie obcej osobie, może być możliwość zamiany uczestnika imprezy. Zgodnie z prawem, uczestnik rezygnujący z udziału w wycieczce może wskazać na swoje miejsce inną osobę, która weźmie w niej udział. Jedynym wymogiem, stawianym osobie trzeciej, jest obowiązek przejęcia przez nią wszystkich obowiązków, w tym również i praw, które wynikały z umowy miedzy organizatorem a pierwotnym klientem. Do dokonania takiej zmiany nie trzeba uzyskiwać zgody organizatora, leży to tylko i wyłącznie w gestii klienta, należy jednak poinformować go o dokonanej zmianie przed datą imprezy. Stawiany wymóg ma na celu zapewnienie przedsiębiorcy możliwości dochowania wszelkich formalności związanych ze zmianą uczestnika imprezy.

Warto nadmienić, że odpowiedzialność konsumenta za odstąpienie od umowy na skutek podwyższenia ceny należnej za wycieczkę organizowaną przez biuro podróży była przedmiotem rozważań Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W wyroku z 13 czerwca 2013 r. sąd po rozważeniu argumentów stron stanął na stanowisku, że obecnie obowiązujące prawo daje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w wypadku każdej zmiany istotnych warunków umowy, zatem również w przypadku zmiany ceny wycieczki. Ogromnie istotne z punktu widzenia konsumenta jest również wyraźne podkreślenie, iż z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku podwyższenia ceny wycieczki, przysługuje mu zwrot wszystkich poniesionych świadczeń w wysokości niepomniejszonej. Jednoznacznym potwierdzeniem tego uprawnienia jest treść art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy. Niedozwolone jest w takim wypadku nakładanie na klienta jakichkolwiek kar umownych.

Zawierając umowę z biurem podróży, należy pamiętać o tym, że – zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych – postanowienia, które pozbawiają konsumenta prawa do odstąpienia od umowy czy w jakikolwiek inny sposób kształtują jego sytuację w sposób mniej korzystny niż prawo, traktuje się jako nieważne i tym samym – nie wiążą one stron.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email