Odwrócony łańcuch dystrybucji leków, a przesunięcie wewnątrzmagazynowe

„Odwrócony łańcuch dystrybucji leków” to pojęcie stworzone w polskiej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dla opisu nielegalnej praktyki stosowanej przez przedsiębiorców w celu niezgodnego z prawem pozyskania preparatów leczniczych dla celów eksportowych (źródło: https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/731,Odwrocony-lancuch-pytania-i-odpowiedzi.html).

Zgodnie z polskim prawem apteki mogą sprzedawać produkty lecznicze jedynie pacjentom, hurtownie natomiast nie mogą zaopatrywać się w aptekach. Wszelkie działania w innym kierunku są monitorowane przez GIF i Ministerstwo Zdrowia.Podstawa prawna
Podstawą prawna regulującą kwestie odwróconego łańcucha dystrybucji jest ustawa Prawo Farmaceutyczne, która w art. 86a (w brzmieniu obowiązującym od 11 lipca 2015 r.) stanowi, że:

„Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.”

Przesunięcia międzymagazynowe
Co do zasady tzw. przesunięcia międzymagazynowe nie są zabronione w obrocie farmaceutycznym, o ile następują w kierunku ustalonym przez ustawodawcę, tj. nie doprowadzają do zmiany kierunku, w którym leki winny być sprzedawane. Przykładowo, nie powinno budzić wątpliwości dokonanie przez jednego przedsiębiorcę prowadzącego kilka aptek przesunięcia międzymagazynowego w sytuacji, gdy w kilku aptekach zapotrzebowanie na dany lek jest znaczne i zaczyna go brakować, tymczasem lekiem tym dysponuje inna apteka, która nie odnotowuje tak znacznego popytu na dany lek. Takie przesunięcie międzymagazynowe jest ekonomicznie uzasadnione, szczególnie w kontekście faktu, że leki posiadają swoją datę przydatności.

Kiedy przesunięcie międzymagazynowe jest kwestionowane?
Inspekcja Farmaceutyczna kwestionuje przesunięcia międzymagazynowe do jakich dochodzi w ramach jednego przedsiębiorstwa (jeden numer NIP), która posiada hurtownie farmaceutyczną i podmiot leczniczy. Inspekcja wskazuje bowiem, że podmiot leczniczy, podobnie jak pacjent ma prawo do nabywania leków bezpośrednio z apteki. W sytuacja w jakiej dochodzi jednak do przesunięcia międzymagazynowego pomiędzy podmiotem leczniczym a hurtownią farmaceutyczną dochodzi do zaburzenia strumienia przepływu leków (strumień ten się odwraca), co zdaniem inspekcji stoi w sprzeczności z art. 86a Prawa farmaceutycznego.

Wiele do życzenia pozostawia jednak sposób w jaki Inspekcja i wojewodowie uzasadniają swoje decyzje. Zgodnie z łacińską paremią: clara non sunt interpretanda – jasne nie wymaga interpretacji. Pojęcie zbycia ma zaś swoje utrwalone, potoczne znaczenie. Do zbycia może dojść wyłącznie pomiędzy dwoma podmiotami. Nie można zaś mówić o zbyciu wewnątrz jednego przedsiębiorstwa, co zdaje się czyni Inspekcja Farmaceutyczna. Do zbycia dochodzi w przypadku sprzedaży bądź darowizny. Czynności te potwierdzane są zaś stosownymi dokumentami np. fakturą VAT. Przesunięcie międzymagazynowe w ramach jednego przedsiębiorstwa, nie powoduje obowiązku wystawienia faktury VAT i odprowadzenia stosownych podatków. Jak więc w takiej sytuacji można mówić o zbyciu?

Zbycie może być odpłatne, nieodpłatne, ale zawsze musi odbywać się pomiędzy dwoma podmiotami. Nie można zbyć czegoś samemu sobie. Przeniesienie 10 złotych z jednej kieszeni do drugiej w tych samych spodniach jest czynnością neutralną z prawnego punktu widzenia. Nie dochodzi bowiem do przeniesienia prawa własności banknotu na inną osobę, a jedynie dochodzi do zmiany miejsca jego przechowywania.

Przeniesienie wewnątrzmagazynowe nie jest zatem zbyciem, bo nie następuje zmiana osoby właściciela. Nie ma zbywcy i nabywcy. Darczyńcy i obdarowanego.

Niniejszy materiał nie ma nakłaniać do łamania prawa. Wręcz przeciwnie, ma nakłaniać do jego przestrzegania i to zarówno przez przedsiębiorców jak i przez organy państwa. Materiał jest również apelem o poprawną legislację. Opieranie się na „zamyśle ustawodawcy” czy też „duchu ustawy” jest niegodne z zasadami Państwa Prawa, a tworzenie nowych definicji dla pojęć, które posiadają już utarte znaczenie przeczy zasadzie pewności prawa i racjonalności ustawodawcy.

Organy państwa prawa nie mogą obarczać przedsiębiorców konsekwencjami nieudanych legislacji i tworzyć interpretację przepisów na potrzeby walki z określonymi zjawiskami. Kancelaria wspiera oraz prowadzi sprawy osób pokrzywdzonych z tego tytułu.

Kontakt telefoniczny: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@kancelariakufieta.pl

Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email