Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) w sposób szczególny reguluje zasady odstąpienia od umowy deweloperskiej przez nabywcę i dewelopera.

Istnieje ryzyko, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też decyzja o pozwoleniu na budowę, zostaną prawnie wzruszone. Kupujący w takiej sytuacji pozbawiony jest uprawnienia do odstąpienia od umowy, o ile nie przewidział takiego zapisu w umowie deweloperskiej.

Dlatego warto przed podpisaniem umowy skontaktować się z profesjonalistą, który pomoże nabywcy uniknąć niedopatrzeń w umowie, które w efekcie mogą prowadzić do problemów prawnych w przyszłości. 

Przesłanki do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej jest uprawnieniem kształtującym, na podstawie którego strona umowy deweloperskiej w przypadkach określonych w art. 29 ustawy deweloperskiej może doprowadzić do zakończenia istniejącego już stosunku prawnego (tj. umowy deweloperskiej) na mocy jednostronnej czynności prawnej podmiotu uprawnionego tj. przez złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej.

Wśród przesłanek odstąpienia od umowy deweloperskiej przez nabywcę wyróżnia się:

  • braki w treści umowy deweloperskiej polegające na nie uwzględnieniu elementów wymienionych w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • sprzeczność informacji zawartych w treści umowy deweloperskiej z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub załącznikach,
  • niewywiązanie się przez dewelopera z obowiązku dostarczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,
  • niezgodność informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub załącznikach ze stanem faktycznym i prawnym z dnia podpisania umowy deweloperskiej,
  • braki w treści prospektu informacyjnego polegające na nieuwzględnieniu wszystkich informacji określonych we wzorze prospektu, który stanowi załącznik do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • niewywiązanie się przez dewelopera z obowiązku przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości lokalowej,
  • nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej może być wykonane w terminie 30 dni od jej zawarcia (w przypadku pierwszych pięciu przesłanek) lub po bezskutecznym upływie wyznaczonego deweloperowi 120-dniowego terminu na przeniesienie prawa (w przypadku ostatniej przesłanki).

Z kolei odstąpienie od umowy przez dewelopera będzie możliwe w sytuacji niewywiązania się przez nabywcę z obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego, o ile jego przyczyną nie jest siła wyższa. W tym wypadku odstąpienie od umowy musi być poprzedzone wystosowaniem przez dewelopera do nabywcy pisemnego wezwania do zapłaty zaległych kwot w terminie 30 dni od doręczenia.

Ponadto deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni. Podobnie jak w przypadku poprzedniej przesłanki, deweloper może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, o ile niestawienie się nabywcy nie było spowodowane działaniem siły wyższej.

W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia do umowy należy wystosować do przeciwnej strony stosowne oświadczenie. Co znamienne, w razie wszczęcia postępowania sądowego dotyczące przedmiotowej umowy, strony będą uprawnione do powoływania się przed sądem jedynie na okoliczności, które zostały zawarte w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W związku z tym korzystne dla strony odstępującej od umowy deweloperskiej będzie skorzystanie z usług Kancelarii podczas sporządzania takiego oświadczenia.

Konsekwencje skutecznego złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy deweloperskiej

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej powoduje, że umowa deweloperska wygasa z mocą wsteczną (ex tunc), wobec czego taką umowę uważa się za niezawartą. Tym samym zgodnie z art. 494 KC strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, jest obowiązana zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć.

Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Należy zwrócić uwagę na regulację zawartą w art. 30 ust. 2 ustawy, zgodnie z którą w przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej nie ponosi on żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

Jeżeli posiadamy wątpliwości w zakresie umowy z deweloperem, warto skonsultować nasz problem ze specjalistą.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email