Kto odpowiada za wadliwy projekt budowlany?

Projekt budowlany jest wadliwy, gdy prowadzi do wybudowania obiektu niezgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. Za wady samego projektu budowlanego odpowiada w pierwszej kolejności osoba, która projekt ten sporządziła.

Artykuł 20 ustawy – Prawo budowlane określa obowiązki projektanta w toku procesu budowlanego. Do jego zasadniczych obowiązków należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a ponadto zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Projektant ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedopełnienie tych obowiązków.

Umowa o wykonanie projektu to umowa o dzieło. Mają więc do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (dalej „kc”) odnoszące się do tej umowy, a ponadto odpowiednie rozporządzenia wykonawcze. Wszystkie te przepisy określają kryteria, według których należy projekt budowlany oceniać. Uchybienie wymogom postawionym przez przepisy powoduje, że projekt ma wady, za które odpowiedzialność ponosi projektant.

Odpowiedzialność za wady projektu powinna być ustalana w oparciu o art. 638 kc. Stanowi on, że do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się przepisy o rękojmi przy sprzedaży, a jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło – przepisy o gwarancji.

Jeżeli mamy do czynienia z wadliwym projektem budowlanym. to najczęściej będą to wady fizyczne, a więc niezgodność projektu z umową, nieprzydatność projektu do realizacji zamierzenia budowlanego, niekompletność dokumentacji projektowej oraz nieprawidłowości w rysunkach czy wyliczeniach. Zdarzają się również wady prawne, czyli sytuacje, w których projektant sporządzając projekt naruszył prawo autorskie, czy szerzej – prawo własności intelektualnej.

Odpowiedzialność projektanta najczęściej będzie dotyczyła wad w samej dokumentacji projektowej. Projektant jest odpowiedzialny względem inwestora za usunięcie wad, inwestor będzie również uprawiony do obniżenia ceny, a nawet do odstąpienia od umowy, chyba że wada nie jest istotna. Inwestor nie będzie mógł żądać obniżenia ceny ani odstąpić od umowy, jeżeli wady zostały niezwłocznie i bez nadmiernych trudności usunięte.

Projektant może odpowiadać również za wady obiektu budowlanego, który został wybudowany na podstawie wadliwej dokumentacji projektowej. Projektant będzie zobowiązany w takim przypadku do naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwości projektu. Jeżeli wady spowodowały, że zamontowany już element trzeba będzie usunąć i zamontować na nowo w inny sposób – spowoduje to po stronie inwestora określone dodatkowe koszty, które stanowią uszczerbek w jego majątku, który powinien być pokryty przez projektanta. Projektant może uniknąć tej odpowiedzialności jeśli wykaże, że wady powstały w sposób przez niego niezawiniony.

W sytuacji, w której dojdzie do wybudowania obiektu na podstawie wadliwego projektu – sam obiekt jest wadliwy. W takim przypadku za te wady odpowie wykonawca obiektu, ponieważ przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem, ale również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 647 kc).

Wykonawca może uniknąć odpowiedzialności. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora (art. 651 kc). W takiej sytuacji inwestor będzie mógł skorzystać ze swoich uprawnień przysługujących mu w stosunku do projektanta.

Natomiast nawet gdyby wybudowany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora – wykonawca może domagać się umówionego wynagrodzenia, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. Ustawodawca przewidział to samo rozwiązanie na wypadek, gdyby wykonawca mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów (art. 655).

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email