Ochrona praw wierzycieli – będą zmiany ws. zabezpieczania roszczeń

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z października 2016 r. – wynika z senackiego projektu, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Projektodawcy tłumaczą, że w efekcie ochrona praw majątkowych wierzycieli będzie skuteczniejsza.

Obecnie Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że udzielone wierzycielowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (w formie hipoteki przymusowej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy zakazu zbywania/obciążania nieruchomości nieposiadającej księgi wieczystej) upada po dwóch miesiącach, licząc od uprawomocnienia orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, lub od uprawomocnienia postanowienia o odrzuceniu apelacji czy innego środka zaskarżenia.

Upływ powyższego terminu nie został uzależniony od czynności egzekucyjnych wierzyciela. Pomimo podjęcia przez wierzyciela czynności egzekucyjnych (np. złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji) bieg terminu nie był przerywany. Prowadziło to do sytuacji, że wyegzekwowanie należnej sumy pieniężnej w przypadku egzekucji prowadzonej wyłącznie z nieruchomości było – ze względu na długotrwałą i złożoną procedurę – w praktyce niemożliwe” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśniają autorzy projektu, nowela ma w założeniu dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sygn. akt – SK 71/13), w którym uznano obecne przepisy za sprzeczne z konstytucją.

W projekcie zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym utrzymanie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w określonym zakresie będzie uzależnione od wniesienia przez uprawnionego o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych. Wierzyciel ma też otrzymać możliwość zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej (ustanowionej w ramach zabezpieczenia) w hipotekę zabezpieczającą wierzytelność stwierdzoną tytułem wykonawczym.

Nowe zasady mają mieć też zastosowanie względem zabezpieczeń, które ustanowiono przed wejściem w życie nowelizacji i do tego czasu nie upadły.

Wprowadzenie zmian przewiduje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Projekt trafił do Sejmu 13 listopada 2017 r.

Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email