Zmiany w przepisach budowlanych od 1 stycznia 2018 r.

Szykuje się rewolucja w przepisach budowlanych w postaci nowego Kodeksu budowlano-urbanistycznego, który ma zastąpić obecne regulacje. Na razie tymczasem od 1 stycznia 2018 r. mamy jednak szereg zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jedną z najpoważniejszych zmian dokonanych w przepisach jest zwiększenie powierzchni minimalnej mieszkania. Nowe przepisy nakładają obowiązek budowania mieszkań o minimalnej powierzchni użytkowej na poziomie 25 m². Zniknęły również z zapisów rozporządzenia warunki dla wymiarów lub powierzchni pomieszczeń, które stanowiły cześć mieszkań. Zmianie uległa także kwestia dotycząca aneksu kuchennego oraz umiejscawiania pralki w łazience. To istotne zmiany, albowiem zwiększenie powierzchni mieszkalnej oraz brak sztywnych uregulowań dotyczących aneksu kuchennego połączonego z pokojem pozwolą na lepszą jakość życia ludzi oraz na efektywniejsze projektowanie mieszkań.

W znowelizowanych przepisach pojawiło się uregulowanie dotyczące stanowisk postojowych dla samochodów. We wcześniejszych przepisach nie było tak jednoznacznego pojęcia parkingu, tj. „wydzielonej powierzchni terenu przeznaczonej do postoju i parkowania samochodów, składającej się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują” (§ 3 pkt 25).

Zwiększono ponadto długość garażu z 5,5 do 6,5 m.

Wprowadzono także modyfikację dotyczącą stanowiska postojowego dla samochodów osobowych, które ma od 9 grudnia 2018 r. wynosić 2,5 m, a zatem zwiększy szerokość o 0,2 m takiego miejsca, co zapewne ułatwi nam życie, chociażby na parkingach przy supermarketach.

Nowelizacja spowodowała również zmianę dotyczącą zabudowy jednorodzinnej, gdzie dopuszczono umieszczanie niezadaszonych parkingów (na jedno lub dwa miejsca postojowe – dla samochodów osobowych) w bezpośredniej granicy działki lub od okien budynków. Z takiego rozwiązania przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkujących zbiorowo mają prawo korzystać też osoby niepełnosprawne.

Istotną zmianą jest również usytuowanie budynku zlokalizowanego na granicy działki. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 ust 3, dopuszcza się usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie przylegał on swoją ścianą do ściany budynku już istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy tutaj zwrócić uwagę, że we wcześniejszych przepisach takie rozwiązanie dotyczyło wyłącznie zabudowy jednorodzinnej, a obecnie przepis ten dotyczy każdego rodzaju zabudowy.

Ważną zmianą jest ponadto nowe określenie warunków sytuowania budynków w odległości od lasu i brak wymogu na uzyskiwanie odstępstw od warunków technicznych, tj.:

  • 4 m od granicy lasu w sytuacji, gdy granica lasu znajdować się będzie na sąsiedniej działce,
  • bezpośrednio przy granicy lasu – w sytuacji, gdy granica lasu znajduje się na działce, na której lokowana będzie inwestycja.

Nowelizacja wprowadziła także zmianę dotyczącą sytuowania miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej – w ten sposób, iż nie trzeba będzie zachowywać odległości od granicy działki oraz od okien. Do 31 grudnia 2017 r. należało zachować odległość 2 m od granicy działki i 3 m od okien.

Budynki inwestorskie o kubaturze do 1500 m³ zostały zwolnione z wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej.

Reforma przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., to dobry krok ku usystematyzowaniu prawa dotyczącego budowania. Zapewne nie wszystkie przepisy spotkają się z akceptacją społeczną, jednakże część z nich usunie anachronizmy prawne.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email