Litr paliwa droższy o 25 gr? Sejm pracuje nad nową opłatą drogową

Posłowie zaczęli prace nad projektem zakładającym wprowadzenie nowego parapodatku – tzw. opłaty drogowej. Opłata ta ma wynosić 20 gr w przeliczeniu na litr paliwa, a w praktyce, czyli po uwzględnieniu podatku VAT, może to oznaczać wzrost ceny paliwa o 25 gr za litr. Wpływy z nowej opłaty będą zasilać Fundusz Dróg Samorządowych, którego zadaniem będzie dofinansowywanie budowy i przebudowy dróg powiatowych oraz gminnych.

Do Sejmu projekt zgłosił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Główne propozycje to utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych oraz wprowadzenie nowej opłaty drogowej.

Projekt przewiduje powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) zarządzanego przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. FDS będzie działał na podstawie porozumienia Banku Gospodarstwa Krajowego z ministrem właściwym do spraw transportu. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wynika z projektu, obowiązek uiszczenia opłaty (20 gr w przeliczeniu na litr paliwa) powstanie z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych i gazu. Podstawę obliczenia wysokości opłaty stanowić będzie ilość paliw silnikowych albo gazu, od jakich podmioty zobowiązane są płacić akcyzę.

Stawki opłaty drogowej będą ulegać podwyższeniu analogicznie jak stawki opłaty paliwowej na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego” – wskazują projektodawcy.

Zgodnie z szacunkami ekspertów, opłata będzie mieć wpływ na ceny wszystkich towarów i usług. Przewiduje się wzrost inflacji o ok. 0,4 pkt proc. w skali roku. Wpływy z parapodatku mają osiągnąć poziom 4-5 mld zł rocznie. Połowa tych środków trafi do FDS.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – przygotowany przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – projekt ustawy  o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 6 lipca 2017 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email