Kto i pod jakimi warunkami ma obowiązek odśnieżania nieruchomości?

Ostatnie zimy w Polsce nie były zbyt śnieżne, a jednak są regiony w naszym kraju, gdzie śnieg corocznie występuje w znacznych ilościach. Wobec faktu, iż okresowo opady śniegu bywają intensywne, odśnieżanie stanowi dla wielu instytucji oraz osób fizycznych jedno z podstawowych obowiązków w czasie zimy.

Podstawą prawną określającą zakres obowiązków właścicieli nieruchomości są ustawa z 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Do grona wyżej wspomnianych przepisów można również dołączyć przepisy zamieszczone w Kodeksie cywilnym, które pośrednio również nakładają na właścicieli obowiązek dbałości o ich posesje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. To na właściciela posesji przylegającej bezpośrednio do chodników przepisy nakładają obowiązek jego uporządkowania. Pamiętajmy, że śniegu nie wolno nam zgarniać na jezdnię, albowiem taki stan może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

Właściciele posesji mają obowiązek usuwać też niebezpiecznie zwisające z dachów nad chodnikami i miejscami, gdzie odbywa się ruch ludzi i samochodów, sople lodu.

Pamiętajmy, że na mocy art. 117 Kodeksu wykroczeń możemy zostać ukarani grzywną nawet do 1 500 zł lub karą nagany, jeżeli nie wywiązujemy się z obowiązku utrzymania porządku wokół naszej posesji.

Niestety, jeżeli zaniedbaliśmy obowiązki wynikające z powyższych przepisów, to oprócz otrzymania klasycznego mandatu – w razie poniesienia przez inną osobę szkody grozi nam roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenie o zwrot kosztów leczenia, a także rentę w sytuacji utraty zdrowia lub kalectwa przez inną osobę.

Odśnieżanie śniegu z dachów winno być również stanowczym obowiązkiem dla właścicieli i zarządców budynków, w szczególności budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych.

Bezwzględnie należy mieć na uwadze fakt, iż ciężar śniegu zalegającego na dachu ulega zmianom.  Dachy winny spełniać odpowiednie normy obciążeniowe, które zgodnie z odpowiednimi obliczeniami branymi pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji dachów budynków są dobierane do danego typu dachu, miejsca jego położenia w terenie, a także innych czynników. Nie może to jednak uśpić naszej czujności, albowiem zgodnie z Prawem budowlanym i ww. przepisami to do nas (właścicieli i zarządców) adresowane są obowiązki stanowiące o bezpieczeństwie ludzi przebywających w obiektach budowlanych, a także wokół nich.

Pamiętajmy, że narażanie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Okres zimowy jest czasem obfitującym w ekstremalne warunki pogodowe, od śnieżyc i ostrego mrozu począwszy, na intensywnych roztopach kończąc, dlatego nasza postawa jako właścicieli nieruchomości i zarządców posesji powinna charakteryzować się w tym aspekcie szeroko pojętą dbałością o zdrowie i życie nas samych, naszych bliskich i innych ludzi.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email