Kolejna wygrana sprawa, czyli Wojsko Polskie w odwrocie

Po ponad trzech latach postępowania sądowego nasza kancelaria wygrała postępowanie jednego ze swoich Klientów. W prawomocnym wyroku sądowym uznano, że w toku uczestnictwa Klienta w przetargu doszło do naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Nasz Klient startował w przetargu na dostawę dla Wojska Polskiego odzieży w postaci rękawiczek. Niestety, jego oferta nie została wybrana – wybrano natomiast ofertę innego podmiotu, który zapewniał w dokumentacji, że jego rękawice spełniają wymogi stawiane przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności w zakresie składu tkaniny, jaki miały mieć oferowane rękawice. Zamawiający dokładnie podał w SIWZ wymagane proporcje i skład poszczególnych materiałów oraz składników. Od każdego oferenta wymagano także oświadczenia o tym, że oferowane rękawice spełniają stawiane w SIWZ wymagania. Jednocześnie nie było obowiązku dostarczania jakichkolwiek dowodów na tenże skład.

Niestety, odwołanie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) nie odniosło rezultatu i zostało oddalone – KIO odmówiła bowiem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego lub instytutu naukowo-badawczego z zakresu tkanin i włókiennictwa, podając w uzasadnieniu swojego orzeczenia, że ten wniosek zmierza do bezzasadnego przedłużenia postępowania, zaś oględziny dostarczonych rękawic potwierdzają spełnienie wymogów SIWZ, a stosowne oznaczenia – potwierdzające skład zgodny z SIWZ – wszyte są w rękawice.

Kancelaria wystosowała odwołanie od wyroku KIO i ponownie zawnioskowała o opinię biegłego w celu wykazania swoich racji – w szczególności niezgodności z wymogami SIWZ rękawic oferowanych przez kontroferenta Klienta kancelarii.

W toku postępowania powołano instytut naukowy, który przebadał i przeprowadził wnikliwe analizy ofert obu oferentów. W efekcie potwierdzono w konkluzji pisemnej opinii oraz w ustnej opinii uzupełniającej, że nasz Klient ma rację, a oferta, która została wybrana, nie spełniała wymogów SIWZ.

W międzyczasie wybrany oferent wykonał zamówienie i w chwili wyrokowania rozpatrujący skargę Sąd Okręgowy uznał naruszenie przepisów prawa o zamówieniach publicznych przez Skarb Państwa, który wybrał ofertę niespełniającą wymogów zawartych w SIWZ. Doszło zatem do naruszenia w toku wyboru oferty następujących przepisów prawa – art. 7 ust.1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19 poz. 177, z późn. zm.). Zgodnie z Dyrektywą nr 89/665/EWG, nawet w sytuacji, gdy dany przetarg zakończył się jego realizacją, a uczestnik przetargu złożył skargę lub odwołanie od jego wyników – postępowanie sądowe wywołane skargą nie jest z mocy prawa umarzane z uwagi na realizację umowy przetargowej po to, aby niezawisły sąd zbadał sprawę i ustalił, czy w toku przetargu nie doszło do naruszeń prawa.

Klient kancelarii uzyskał wyrok uznający, że oferta, która została wybrana, nie odpowiadała wymogom SIWZ. Umowa została zrealizowana, rękawice dostarczone, a wyrok po ponad 3 latach procesu stanowi jedynie wstęp do dalszych działań. Dopiero na podstawie tego wyroku można bowiem złożyć pozew odszkodowawczy o zasądzenie na rzecz Klienta kwoty dochodu, jakiego nie osiągnął z uwagi na wybór oferty niezgodnej z wymogami SIWZ, ale to już odrębna sprawa sądowa.

Na przykładzie tej sprawy można już mieć wyobrażenie o tym, ile trzeba czekać na wyrok w tego typu sprawach, oraz mieć świadomość, że taki wyrok to dopiero wstęp do rzeczywistych roszczeń wobec nieuczciwego kontroferenta.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

wyrok

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email