Inwestycje mieszkaniowe – rząd przygotował nową ustawę

Nowe inwestycje mieszkaniowe będą regulowane przepisami ustawy, którą wprowadzić zamierza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Autorzy projektu zapewniają, że ustawa wdroży w życie odpowiednie standardy i ułatwienia.

Projekt jest narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano m.in. określenie szczegółowych standardów, jakim powinny odpowiadać inwestycje mieszkaniowe. Standardy mają zabezpieczać: – dostęp inwestycji do drogi publicznej; – obsługę inwestycji niezbędną infrastrukturą techniczną; – potrzeby bytowe mieszkańców (np. określona odległość do placówek powszechnej edukacji oraz terenów rekreacyjnych); – dostęp do przystanku publicznego transportu zbiorowego.

Nowe regulacje mają również usprawnić procesy przygotowywania inwestycji, szczególnie w obszarze pozyskiwania dostępu do terenu. Jak zapewniają projektodawcy, procedury lokalizacyjne zostaną usprawnione – do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dołączane mają być opinie właściwych organów. Takie opinie zastąpią docelowo uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody czy stanowiska właściwych organów.

Decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wydawane będą w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. W celu zapewnienia sprawnego wydawania decyzji przewidziano wymierzanie wojewodzie przez organ wyższego stopnia kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 marca 2018 r.) o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email