Informacje o niekaralności pracowników – część firm otrzyma nowe uprawnienia

Część pracodawców otrzyma nowe uprawnienia dotyczące badania niekaralności obecnych pracowników oraz osób dopiero ubiegających się o zatrudnienie – wynika z projektu ustawy, którą przyjął w tym tygodniu rząd. Z nowych możliwości będą mogły korzystać głównie przedsiębiorstwa z branży finansowej.

Jak tłumaczą autorzy projektu, celem nowej ustawy jest przede wszystkim zwiększenie ochrony interesów podmiotów sektora finansowego i ich klientów.

Nowe regulacje określą zasady badania niekaralności kandydatów starających się o zatrudnienie oraz osób już pracujących w podmiotach z sektora finansowego (np. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i zakłady ubezpieczeń). Co istotne, takie uprawnienia mają dotyczyć również osób pracujących w podmiotach, które świadczą usługi na rzecz branży finansowej (np. outsourcerzy oraz agenci ubezpieczeniowi). Nowe regulacje będą odnosić się także do niektórych instytucji publicznych, w tym Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Biura Rzecznika Finansowego.

Chodzi o badanie niekaralności zatrudnianych lub już zatrudnionych na stanowiskach związanych z: zarządzaniem mieniem podmiotu sektora finansowego lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych lub z podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub osób trzecich bądź wyrządzeniem im innej znacznej szkody” – czytamy w rządowym komunikacie.

Pracodawcy otrzymają prawo do żądania od pracowników i osób ubiegających się o pracę informacji o tym, czy byli oni skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi za określone przestępstwa. W praktyce chodzić będzie m.in. o przestępstwa przeciwko dokumentom, mieniu,  obrotowi gospodarczemu czy ochronie informacji.

Badanie niekaralności oznacza przyznanie pracodawcy prawa do żądania oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w celu udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu). Koszty wydania zaświadczenia będzie ponosił pracodawca” – wyjaśnia rząd.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Projekt został przyjęty przez rząd 13 lutego 2018 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email