Informacja cenna jak złoto

W toku postępowania o zapłatę prowadzonego przeciwko dłużnikowi poznanie składników jego majątku następuje zazwyczaj dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego poprzez działania komornika prowadzącego postępowanie. Uzyskanie informacji o majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego może przynieść wierzycielowi wymierne korzyści – umożliwić zabezpieczenie przysługującego mu roszczenia jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego czy dokonanie oceny prawdopodobieństwa zaspokojenia. Wierzyciel nie może wprawdzie samodzielnie korzystać z uprawnień organów egzekucyjnych i pozyskać informacji o dłużniku od urzędów i instytucji państwowych – nie oznacza to jednak, iż wierzyciel nie ma dostępu do cennych informacji.

Podstawowym źródłem informacji o dłużniku jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostępna na portalu https://prod.ceidg.gov.pl/. Pozwala bezpłatnie zweryfikować, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, poznać numer NIP i REGON oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń dłużnika. Nierzadko portal zawiera także dane kontaktowe dłużnika. Podobne informacje uzyskać można także z Bazy Internetowej REGON dostępnej pod adresem https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/. Warto także sprawdzić, czy dłużnik jest powiązany ze spółkami prawa handlowego – przede wszystkim, czy posiada udziały lub pobiera wynagrodzenia za pełnienie funkcji w spółce, które mogłyby być przedmiotem zabezpieczenia roszczenia. W tym celu warto skorzystać z portalu Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy dostępnego pod adresem http://www.imsig.pl/, który umożliwia dokładne ustalenie, w jakich spółkach dana osoba pełni funkcje.

W przypadku, gdy dłużnik jest spółką prawa handlowego, warto zapoznać się z informacjami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego dostępnego na portalu https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, gdzie poza danymi rejestrowymi znajdziemy także informacje o osobach uprawnionych do działania w imieniu spółki czy ewentualnym ogłoszeniu upadłości przez spółkę. W przypadku spółek prawa handlowego przydatny jest także portal https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow, na którym zamieszczane są informacje o zmianie jakichkolwiek danych rejestrowych podmiotu czy informacje o ogłoszeniu upadłości spółki, o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, a także o umorzeniu czy zakończeniu postępowania upadłościowego.

W każdym przypadku warto także szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi posiadanymi dokumentami dotyczącymi dłużnika (np. umowy, faktury czy oferty handlowe). Mogą one być źródłem cennych informacji o kontach bankowych dłużnika (na których to kontach znajdować mogą się środki pieniężne będące przedmiotem zabezpieczenia), informacji o jego  kontrahentach (którzy posiadać mogą wierzytelności w stosunku do dłużnika, które stanowić będą zabezpieczenie roszczenia) czy posiadanym majątku w postaci sprzętu, pojazdów mechanicznych czy nawet nieruchomości.

W uprzywilejowanej sytuacji jest wierzyciel, który posiada już tytuł wykonawczy – tj. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności  przeciwko dłużnikowi. Zgodnie bowiem z art. 7601 Kodeksu postępowania cywilnego, na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy. Wystarczy więc skierować do komornika odpowiedni wniosek, by dowiedzieć się, czy dłużnik ma innych wierzycieli, jaki posiada majątek oraz na jakim etapie są prowadzone postępowania – może dać to wierzycielowi sygnał, że z wszczęciem postępowania egzekucyjnego nie może już dłużej czekać.

Jeżeli wskazane powyżej działania nie przyniosą wymiernych efektów, to nie oznacza to, że dłużnik nie posiada majątku – być może potrafi go po prostu lepiej zamaskować. W celu ustalenia dodatkowych informacji o majątku dłużnika warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, którzy dzięki doświadczeniu i posiadanej wiedzy mają też narzędzia umożliwiające ustalenie ruchomości posiadanych przez dany podmiot, nieruchomości, które podmiot posiada obecnie (lub ewentualnie posiadał w przeszłości), przysługujących dłużnikowi wierzytelności nieujawnionych w bezpłatnych źródłach informacji o podmiocie, a także ustalenie, czy dany dłużnik regularnie wywiązuje się z zobowiązań wobec innych kontrahentów. Do większości tego typu baz danych dostęp mają tylko profesjonalne podmioty, dlatego też warto skorzystać z ich usług, aby zwiększyć szanse na skuteczne zakończenie procesu windykacji.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email