eksmisja

Eksmisja – nowe przepisy od 8 lutego 2018 r.

10 sierpnia 2017 r. prezydent RP podpisał bardzo kontrowersyjną ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa ta regulowała sprawy związane z tzw. najmem instytucjonalnym dotyczącym eksmisji bez wyroku sądu, bez prawa do lokum socjalnego dla eksmitowanej osoby.

Niestety, przepisy wprowadzone w 2017 r. doprowadziły do skrajnie złych sytuacji z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i etycznego postępowania wobec własnych obywateli przez instytucje państwowe. Zapisy ww. ustawy zawierały bowiem treści związane z pozbywaniem się przez lokatorów w formie aktu notarialnego własnych praw lokatorskich, które doprowadzić mogły do tzw. eksmisji na bruk, bez żadnej osłony prawnej, prowadząc wręcz do skalowania problemu bezdomności i naruszania godności człowieka, poprzez naruszenie art. 30 konstytucji.

Dotychczas komornik mógł przeprowadzić eksmisję osoby, której nie przydzielono z gminy lokalu socjalnego i która nie posiadała prawa do jego przydzielenia do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych – pod warunkiem, że gmina nie była w stanie zapewnić przez okres sześciu miesięcy pomieszczenia tymczasowego dla osoby mającej zostać eksmitowaną.

W związku z narastającym problemem dotyczącym eksmisji osób, nieposiadających prawa do zamieszkania w lokalu socjalnym, do noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych, 8 lutego 2018 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, a także w tym zakresie Kodeksu cywilnego.

Nowe brzmienie przepisu art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego: „Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika uprawnienie dłużnika do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub prawo do lokalu zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może on zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie”.

Jak łatwo można wywnioskować, komornik nie będzie mógł podjąć czynności związanych z eksmisją wyżej wspominanych w przepisie osób, jeżeli gmina nie zapewni takim osobom pomieszczenia tymczasowego. W związku z powyższym komornik będzie miał prawny obowiązek wstrzymania się z egzekucją do czasu wypełnienia przez gminę obowiązku nałożonego niniejszym prawem.

Oczywiście zmiana przepisów stanowi problem dla osób, które posiadają lokatora w lokalu mieszkalnym, wobec którego komornik winien przeprowadzić eksmisję, a którego siłą rzeczy nie można eksmitować, gdy gmina nie zapewni pomieszczenia tymczasowego dla tej osoby. Jedynym pocieszeniem w takiej sytuacji pozostaje możliwość wystąpienia na drogę postępowania sądowego przez właścicieli lokali mieszkaniowych przeciwko gminie, która nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia ww. pomieszczenia.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email