Dochodzenie roszczeń – postępowania grupowe będą szybsze i efektywniejsze

Czas postępowań grupowych ma być skrócony, a postępowania tego rodzaju będą mieć szersze zastosowanie – to niektóre ze zmian, których wprowadzenie przewidziano w projekcie  ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że po zmianie przepisów postępowania grupowe będą bardziej efektywne. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem czerwca 2017 r.

Zgodnie z polskim prawem, postępowanie grupowe to sądowe postępowanie cywilne, które służy jednoczesnej realizacji praw do ochrony prawnej wielu podmiotów.

Sprawności dochodzenia roszczeń nie zwiększa wystarczająco postępowanie grupowe. Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, do sądów okręgowych w latach 2010-2015 łącznie wpłynęło zaledwie 188 pozwów grupowych w sprawach cywilnych i jedynie 7 pozwów grupowych w sprawach gospodarczych. W tym samym okresie załatwiono łącznie 117 spraw cywilnych i 5 spraw gospodarczych rozpoznawanych w postępowaniu grupowym. W 33 sprawach cywilnych pozew grupowy został odrzucony. Tylko ok. 38 proc. spraw cywilnych, w których wszczęto postępowanie grupowe w latach 2010-2015 zostało w tym okresie rozpoznanych merytorycznie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Resort rozwoju zapowiada, że po nowelizacji ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym instrument ten stanie się bardziej efektywny. Temu służyć mają m.in. rozwiązania skracające czas postępowania grupowego. Przewidziano np. rezygnację z obowiązku rozstrzygania na rozprawie sądowej o dopuszczalności postępowania. Co ważne, możliwe stanie się prowadzenie sprawy przez sąd pierwszej instancji w zakresie wspólnym dla wszystkich członków danej grupy, kiedy to rozpoznawane jest zażalenie ws. składu grupy.

Rozszerzeniu ulec ma także sam zakres stosowania postępowania grupowego. W konsekwencji możliwe będzie również dochodzenie roszczeń, które pochodzą z niewykonania albo nienależytego wykonania umowy lub też bezpodstawnego wzbogacenia się, w tym w szczególności roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia. Jak wskazują projektodawcy, w ograniczonym zakresie dochodzenie roszczeń odnosić ma się też do naruszenia dóbr osobistych, wynikających z uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Co ważne, resort rozwoju planuje zwiększenie możliwości wykorzystywania postępowania tego rodzaju w sprawach dotyczących zapłaty. W tym ostatnim przypadku przesłanki ujednolicania roszczeń mają być mniej rygorystyczne.

Proponowane zmiany zmierzają do skrócenia i usprawnienia postępowań grupowych. Pozwolą także na rozstrzyganie w trybie postępowania grupowego większej ilości spraw, obejmujących także roszczenia przedsiębiorców. Dochodzenie w jednym postępowaniu wielu roszczeń o zapłatę lub o ustalenie odpowiedzialności za określone zdarzenie wywołujące skutki w majątku wielu osób, będzie sprzyjało ekonomii procesowej. Pozwoli na zaoszczędzenie czasu i środków związanych z koniecznością wytaczania wielu indywidualnych powództw wynikających z tego samego zdarzenia lub zdarzeń jednego rodzaju” – przewidują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 listopada 2016 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projekt został przyjęty przez rząd 6 grudnia br.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email