Czy dane osobowe dzieci, które nie zostały poddane szczepieniom obowiązkowym, mogą trafić do placówek PIS?

Działania ruchów anty-szczepionkowych spowodowały, iż w Polsce lawinowo rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. W roku 2014 była to ilość 15,4 tys., a w roku 2015 ich liczba wzrosła do prawie 23 tys.  Dane osobowe dzieci, których rodzice podjęli decyzję o niepoddawaniu ich obowiązkowym szczepieniom, automatycznie przekazywane są do Państwowej Inspekcji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Wielu z rodziców i opiekunów prawnych nieszczepionych dzieci twierdzi, że w tej sytuacji lekarze i placówki medyczne łamią prawo, przekazując dane osobowe ich dzieci. Coraz więcej pojawia się skarg w tej materii na placówki medyczne oraz lekarzy do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Ustawodawca w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w art. 5 ust 1 nakazuje, iż osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, a także poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, placówki medyczne w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału zobowiązane są do przekazywania kwartalnego sprawozdania z odbytych w ich placówce obowiązkowych szczepień. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, lekarze, którzy przeprowadzają procedury szczepień ochronnych, mają obowiązek prawny prowadzić dokumentację medyczną, która rejestruje ww. szczepienia.

Nadto ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawa o podstępowaniu egzekucyjnym w administracji wprost wskazują PIS jako wierzyciela obowiązku szczepień ochronnych, a wobec tego instytucje te są uprawnione do żądania udostępnienia danych osobowych podmiotów, które nie zostały objęte szczepieniom obowiązkowym oraz tych podmiotów, które zostały poddane takim szczepieniom. Organy te mają prawo do uzyskania informacji od placówek medycznych prowadzących szczepienia ochronne o stanie uodpornienia osób zobowiązanych do poddania się szczepieniom ochronnym, a także do podania danych osobowych ich rodziców i opiekunów prawnych, którzy zostali ujęci w dokumentacji.

Należy również zwrócić uwagę na przepisy obejmujące swoim zakresem tajemnicę zawodową lekarzy i pielęgniarek, w których to zapisach podmioty prawa mają zagwarantowaną ochronę danych osobowych, ale z wyjątkami. Przepisy te bowiem wskazują jednoznacznie, w jakich sytuacjach i jakim podmiotom lekarz bądź pielęgniarka może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta i przebiegu jego leczenia. Art. 40 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazuje enumeratywnie, kiedy lekarz jest zwolniony z zachowania tajemnicy. Jedną z takich przesłanek jest sytuacja, w której zachodzi potrzeba przekazania innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a w związku z powyższym lekarz posiada pełną podstawę prawną zarówno na podstawie ustawy o zawodzie lekarza, jak i na podstawie wspomnianego rozporządzenia, do przekazywania danych osobowych podmiotów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych i faktycznych), które w świetle prawa winny zostać poddane szczepieniom.

W związku z powyższym obecne przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski pozwalają na przekazywanie danych osobowych dzieci, które nie zostały poddane obowiązkowym szczepieniom, wbrew zgodzie ich rodziców lub tez opiekunów prawnych.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email