Czego nie wolno windykatorowi ?

Wielokrotnie słychać w mediach o nieuczciwych praktykach stosowanych ze strony firm windykacyjnych i ich pracowników. Często dłużnicy uskarżają się na podejmowane ze strony windykatorów próby straszenia ich licytacjami, czy też rozpowszechnianiem w miejscu pracy dłużnika informacji o jego problemach finansowych, tak aby wywrzeć na nim psychologiczny nacisk mający doprowadzić do wcześniejszej spłaty zadłużenia, niż to wynika z np. ugody zawartej z wierzycielem.

Takie praktyki są niezgodne z prawem i powinny być piętnowane społecznie. Pamiętajmy, iż windykator nie jest komornikiem, a zatem absolutnie nie posiada uprawnień wywodzących się z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Windykator a prawo

Przede wszystkim firmy windykacyjne muszą przestrzegać przepisów prawa, a te nie dają im wcale wielu narzędzi do działania. Firma windykacyjna to osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w taki sam sposób jak każda inna firma, podlegająca obowiązkowemu wpisowi do CEDIG.

Pełnomocnictwo windykatora

Podstawą działania firm windykacyjnych winno być zlecenie (umowa z kontrahentem-wierzycielem) wraz z pełnomocnictwem, które zostało udzielone windykatorowi (na podstawie art. 95 Kodeksu cywilnego) do reprezentowania i prowadzenia w imieniu wierzyciela i na jego rzecz spraw przeciwko dłużnikowi w postępowaniu „przedsądowym”, sądowych oraz egzekucyjnym.

Ważnym aspektem jest również fakt, czy pełnomocnictwo zostało wydane do ogólnych spraw, czy też jest to pełnomocnictwo szczególne do reprezentowania wierzyciela w konkretnej sprawie przeciwko konkretnemu dłużnikowi. Windykator bowiem nie może podjąć czynności szczególnych, jak wszczęcie postępowania sądowego, w sytuacji gdy posiada upoważnienie do działania na podstawie ogólnej klauzuli upoważniającej do reprezentacji jego klienta we wszelkich jego sprawach życiowych. Brak wskazania przeciwko komu ma prowadzić dane postępowanie i w jakiej konkretnej sprawie może komplikować jego umocowanie do podejmowania wskazanych przepisami prawa czynności.

Cesja wierzytelności

Nadto, firma windykacyjna może działać we własnym imieniu, na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego. W związku z zawarciem umowy cesji pomiędzy wierzycielem a firmą windykacyjną firmy windykacyjne skupują długi i ściągają je w swoim imieniu i na swoją rzecz. Jednakże to firma windykacyjna ma obowiązek przedłożyć dłużnikowi dowód w postaci zawiadomienia o cesji wierzytelności, która została dokonana na jej rzecz. Bez tego dokumentu nie może skutecznie działać jako wierzyciel.

Należy bowiem pamiętać, że w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego brak zawiadomienia o przelewie ze strony cedenta (zbywcy wierzytelności) jest okolicznością istotną w przypadku ustalenia, czy przelew dłużnika wobec zbywcy był nieważny, albowiem brak pisemnego zawiadomienia o przelewie pochodzącego od cedenta nie będzie stanowić przeszkody do zwolnienia się dłużnika wobec cesjonariusza (nabywcy wierzytelności), chyba że ten udowodni, iż dłużnik w momencie spełnienia świadczenia był świadomy dokonania cesji wierzytelności, mimo iż nie został bezpośrednio poinformowany o tym fakcie przez cedenta.

Ruined  handsome man  looking money in their pockets

Prawa windykatora

Windykator może w imieniu własnym lub swojego mocodawcy wysyłać do dłużnika wezwania do zapłaty, jednakże nie mogą one w żadnym wypadku zastraszać dłużnika. W wezwaniu do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela nie można straszyć dłużnika rozpoczęciem wobec niego procedury egzekucyjnej poprzez załączenie wypełnionego, lecz niezłożonego (brak pieczątki sądowej, potwierdzenia nadania pozwu) do sądu pozwu przeciwko dłużnikowi. Takie zachowanie jest bowiem przekroczeniem uprawnień przez windykatora, albowiem wprowadza dłużnika w błąd co do rozpoczęcia przeciwko niemu procedury sądowo- egzekucyjnej.

Windykator ma prawo dążyć do zawarcia ugody z dłużnikiem, jednakże jego działania muszą być wykonywane z poszanowaniem prawa i godności dłużnika.

Windykator ma prawo złożyć przeciwko dłużnikowi pozew do sądu i reprezentować swojego pełnomocnika w postępowaniu sądowym za pośrednictwem radcy prawnego lub adwokata, działającego na zlecenie albo na podstawie udzielonej substytucji.

Windykator może również działać w imieniu wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa po uzyskaniu w imieniu wierzyciela tytułu wykonawczego.

Czego nie wolno windykatorowi:

 

  • nie może nachodzić dłużnika w jego miejscu zamieszkania, w miejscu pracy,
  • nie może grozić dłużnikowi np. więzieniem,
  • nie może być natarczywy i nękać zobowiązanej do spłaty zadłużenia osoby i jego najbliższych lub znajomych,
  • nie może samodzielnie, bez uprawnionych do tego organów państwowych, zajmować mienie dłużnika,
  • nie może uzyskać informacji o rachunkach bankowych dłużnika (banki obowiązuje bowiem tajemnica bankowa, a na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, mogą takich udzielone informacji prokuraturze, sadom, czy też komornikom),
  • nie może straszyć dłużnika  np. ewentualnym zawiadomieniem organów ściągania o sprawie długu dłużnika, albowiem sprawy te mają charakter spraw cywilnoprawnych, a jeżeli dłużnika nie popełnił żadnego czynu zabronionego, to takie działanie windykatora nosi znamiona przestępstwa,
  • nie może wchodzić siłą do domu dłużnika i używać wobec niego i jego majątku środków bezpośredniego przymusu,
  • nie może egzekwować już spłaconych przez dłużnika jego zobowiązań.

Pamiętajmy, iż wszelkie czynności związane z windykowaniem zaległych należności muszą być wykonywane przez firmy windykacyjne z poszanowaniem porządku prawnego i litery prawa. Wszelkie bowiem czynności wychodzące poza normy prawne nie mogą mieć miejsca i jako takie winny być piętnowane. W razie problemów z wykonywanymi przez windykatorów czynnościami warto skonsultować te działania z prawnikiem.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email