Niewykonanie zobowiązania w praktyce. Niewykonanie zobowiązania w kc. Odstąpienie od umowy a niewykonanie zobowiązania.

Zasady przywracania terminu i przedawnienie długów czynszowych

Pytania

– Kiedy zasadny jest wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty?
– Kiedy przedawniają się roszczenia o zapłatę zaległego czynszu?

Stan faktyczny

W 2008 roku wynajmowałem mieszkanie dwupokojowe. Niestety, z powodu problemów finansowych nie byłem w stanie uiszczać czynszu. Niedawno dowiedziałem się od komornika, że wynajmujący uzyskał nakaz zapłaty obejmujący zaległe należności. Nie byłem poinformowany o tym, że toczy się przeciwko mnie jakieś postępowanie przed sądem, ponieważ wszystkie dokumenty i pisma były wysyłane na adres, pod którym nie zamieszkuję już od ponad pięciu lat. Od znajomego dowiedziałem się, że nie mogę już wnieść sprzeciwu do sądu, bo minął termin, w którym mogłem to zrobić. Czy w tym wypadku mogę coś jeszcze zrobić, a jeśli tak to co?

Analiza

W sytuacji, kiedy nakaz zapłaty został doręczony na błędny adres, sąd po dostatecznym uprawdopodobnieniu tego faktu stwierdza nieskuteczność doręczenia. W związku z tym, termin do wniesienia sprzeciwu w ogóle nie zaczyna biec, co powoduje, że nie mógł również upłynąć. Wystarczy więc wysłać pismo, w którym zostaną wskazane okoliczności uprawdopodobniające fakt, że określona osoba nie zamieszkiwała pod adresem, na który wysłany został nakaz zapłaty, wraz z jednoczesnym wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli w sprawie toczy się również postępowanie egzekucyjne, warto wnieść o zawieszenie tego postępowania.

Trudno jednak przewidzieć praktykę danego sądu, zatem z ostrożności należy wnieść również wniosek o przywrócenie terminu. Wniosek taki – zgodnie z art. 169 § 2 i § 3 kpc – oprócz wskazania okoliczności uprawdopodabniających zasadność wniosku, jak również dowodów na jego poparcie, powinien także zawierać dokonanie spóźnionej czynności procesowej, czyli w tym wypadku sprzeciw od nakazu zapłaty. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 169 § 4 kpc po upływie roku termin do dokonania czynności może być przywrócony jedynie w wyjątkowych wypadkach. Wniosek wnieść należy do sądu, przed którym czynność miała być dokonana, w tym wypadku będzie to sąd, który wydał nakaz zapłaty. W przypadku, kiedy termin do wniesienia sprzeciwu w ogóle nie zaczął biec, sąd najprawdopodobniej oddali wniosek o przywrócenie terminu, uwzględniając jednocześnie złożony sprzeciw. Pamiętać jednak należy, że taka sytuacja ma miejsce, jeżeli nakaz został doręczony na błędny adres. Jeżeli nakaz został doręczony prawidłowo, a nie został odebrany (najczęściej po dwukrotnym awizowaniu), to nakaz taki stanie się prawomocny i do wniesienia skutecznego sprzeciwu koniecznym będzie przywrócenie terminu.

Przechodząc do sprawy przedawnienia czynszu, należy pamiętać, że jest on świadczeniem okresowym – zgodnie zatem z art. 118 kc termin jego przedawnienia wynosi trzy lata. Warto jednak pamiętać, że czynsz za każdy miesiąc przedawnia się niezależnie od pozostałych. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, to zgodnie z art. 669 § 2 kc czynsz jest płatny z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Zatem ostatni czynsz za grudzień 2008 r. stał się wymagalny jedenastego grudnia 2008 r. i uległ przedawnieniu dwunastego grudnia 2011 r.

Warto jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu lub zawieszeniu. Należy zwrócić uwagę, czy w ciągu tych trzech lat dokonano jakichkolwiek czynności przed sądem lub czy uznano roszczenie (np. częściową spłatą). Czynności te przerywają bieg terminu przedawnienia, co powoduje, że termin rozpoczyna swój bieg na nowo. Zawieszeniu ulega bieg terminu względem roszczeń przysługujących dzieciom przeciwko rodzicom, osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko opiekunom, roszczeń przeciwko obecnemu małżonkowi, jak również tych, które nie mogły być dochodzone na skutek siły wyższej (np. powodzi).

Odpowiedź

W omawianym wypadku należałoby zatem z ostrożności wnieść wniosek o przywrócenie terminu, w którym wskazuje się, że nakaz został doręczony nieprawidłowo na błędny adres, jak również sprzeciw od nakazu zapłaty zawierający zarzut przedawnienia roszczenia.

Podstawa prawna

– Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
– Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email