Negocjacje i mediacje w sprawie spadkowej

SPECJALIZACJA – SPADKI I ZACHOWKI | KANCELARIA PRAWNA

Istota spraw spadkowych

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta dysponuje adwokatami i radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie spadkowym, którzy świadczą pomoc we wszystkich sprawach związanych z tą dziedziną prawa – m.in. w sprawach o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu, dział spadku, a także prowadzą w imieniu Klientów negocjacje spadkowe.

Charakterystyka takich spraw jest bardzo zróżnicowana. Zasadnicza trudność spraw spadkowych polega na konieczności wystąpienia w roli przeciwnika w stosunku do swojej najbliższej rodziny. To właśnie relacje rodzinne, czy też poczucie niesprawiedliwości lub krzywdy u decyduje o stopniu skomplikowania sprawy mimo, że może ona nawet nie sprawiać większych komplikacji prawnych. Powyższe okoliczności znacząco wpływają na czas postępowania – sprawy spadkowe mogą trwać bardzo długo – nawet kilka lat. Generuje to zwykle wysokie koszty postępowania, szczególnie w sprawach w których niezbędna okaże się opinia biegłego (np. z zakresu wyceny nieruchomości), którego udział także negatywnie wpływa na szybkość zakończenia sprawy.

Jak tanio i szybko przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Istnieje bowiem sposób na uniknięcie nieprzyjemności związanych ze sprawiami spadkowymi. Chodzi oczywiście o mediacje, które często w toku sporu między skłóconymi stronami zostają zupełnie zapomniana. Prowadzenie mediacji ma na celu zawarcie ugody między stronami, w której zawarte są wszelkie uzgodnienia co do sposobu rozstrzygnięcie sporu. W toku procesu sąd wydaje orzeczenie, które zwykle nie jest zadowalające dla wszystkich stron postępowania, co prowadzi do zaskarżenia rozstrzygnięcia i kolejnego przedłużenia postępowania oraz wzrostu jego kosztów. W przypadku mediacji jesteśmy w stanie doprowadzić do  rozstrzygnięcia korzystnego dla wszystkich stron, a co ważniejsze szybciej i taniej. Negocjacje są prowadzone przez naszych adwokatów i radców prawnych w szczególności w sprawach o dział spadku oraz o zachowek. Należy też zaznaczyć, że nie każdy rodzaj sprawy spadkowej oraz jej okoliczności pozwalają na polubowne załatwienie sprawy, tym nie mniej warto jest pamiętać o możliwości podjęcia negocjacji zarówno przed wszczęciem procesu sądowego jak i w jego trakcie.

Prowadzenie negocjacji w sprawach spadkowych – pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, w sprawach spadkowych często biorą górę emocje czy też obawy o relacje rodzinne, co znacząco utrudnia jego uczestnikom racjonalne podejście do sytuacji. Także często sprawy dotyczą wartościowych składników majątku – jak np. nieruchomości, które w skutek przedłużającego się postępowania spadkowego mogą tracić na wartości.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego, który podejmie pierwsze kroki w celu polubownego rozwiązania sporu. Należy pamiętać, że przystąpienie do mediacji jest dobrowolne i nie można nikogo do tego zmusić. Warto jest jednak zachęcić przeciwną stronę do podjęcia negocjacji zaróno przedstawiając korzyści płynące z polubownego rozstrzygnięcia sporu, jak i negatywne konsekwencje skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Ugodę można zawrzeć zarówno przed profesjonalnym mediatorem, jak i przed sądem, jeżeli strony zdecydują się na mediację w ramach toczącego się procesu. Istotnym jest, że strony mogą zawrzeć ugodę aż do czasu wydania orzeczenia. Może również zdarzyć się tak, że strona, która jest niechętna do podjęcia rozmów ulegnie namowom sędzięgo, który ma obowiązek nakłaniać strony do ugodowego załatwienia sprawy. Zarówno w toku negocjacji przed mediatorem jak i przed sądem, strony mogą korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Mogą się zdarzyć sprawy, gdzie negocjacje nie mają szans powodzenia. Dotyczy to m.in. spraw o zachowek, w których na pierwszy rzut oka możliwe jest porozumienie jedynie co do jego wysokości. W takiej sytuacji nie można zapominać o innych elementach, które mogą być przedmiotem negocjacji, jak np. uzgodnienie sposobu i terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty czy też sposobu zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta prowadzi wiele postępowań spadkowych zarówno we Wrocławiu jak i na obszarze całej polski. W zakończonych już sprawach dzięki podjęciu prób polubownego rozwiązania sporu oraz podjętym negocjacjom udało się doprowadzić szybko i stkuczenie do załatwienia sprawy. Adwokat lub radca prawny przed przystąpieniem do mediacji dokonuje analizy sytuacji oraz infromuje o możliwych rozwiązaniach. W toku mediacji pomoże ustalić jakie są priorytety przeciwnej strony, na czym jej zależy w danym postępowaniu i dzięki temu będzie w stanie dopasować prowadzenie mediacji, tak by doprowadzić do najkorzystniejszego rozstrzygnięcia. Dzięki kompleksowej obsłudze i fachowej pomocy adwokatów i radców prawnych, nasi Klienci są w stanie uregulować wszystkie sprawy spadkowe bez dodatkowych wydatków i nadmiernego stresu, osiągając przy tym satysfakcjonujący rezultat.

 

Zespół Adwokatów i Radców Prawnych z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta specjalizuje się w sprawach zakresu spadków i zachowków. Pomagamy przeprowadzić postępowanie spadkowe jak i uzyskać zachowek. Jako kancelaria prawna przygotowujemy dokumentację celem wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jak i dział spadku.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email