Zasiedzenie nieruchomości. Zasiedzenie. Zasiedzenie w praktyce. Zasiedzenie nieruchomości ile trwa?

Jakie dowody są potrzebne do zasiedzenia?

SPECJALIZACJA – ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI | KANCELARIA PRAWNA

 

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest zasiedzenie. Aby móc się stać właścicielem w ten sposób konieczne jest spełnienie określonych warunków. Z przepisów, możemy dowiedzieć się, że posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem może nabyć własność, jeżeli posiada nieruchomość przez odpowiednio długi czas jako posiadacz samoistny, czyli osoba, która włada daną rzeczą samodzielnie jakby była jej właścicielem. Ile lat zasiedzenie nieruchomości wymaga? Warunkiem jest upływ odpowiednio długiego okresu czasu – 20 lub 30 lat. Różnica polega na istnieniu dobrej lub złej wiary, tj. obiektywnego przekonania posiadacza danej nieruchomości o byciu jej właścicielem.

Przykład: nabycie nieruchomości od osoby niebędącej właścicielem nieruchomości, mimo że wszelkie okoliczności świadczyły o tym, że jest ona właścicielem.

Zasiedzenie nieruchomości – ile lat?

W przypadku świadomości lub wiedzy, że nie jest się właścicielem nieruchomości – czas konieczny do stwierdzenia zasiedzenia wydłuża się do 30 lat. Niewątpliwie pomocne okazuje się domniemanie dobrej wiary, które zakłada, że jeżeli jej zaistnienie ma znaczenie dla sprawy – domniemywa się istnienie dobrej wiary. W praktyce oznacza to, że to strona przeciwna będzie zobowiązana do udowodnienia przed sądem istnienia złej wiary u posiadacza nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości w praktyce

Zasiedzenie następuje z mocy prawa, ale jednocześnie wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu, który stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie. Posiadacz nieruchomości, chcąc nabyć jej własność będzie musiał udowodnić przed sądem spełnienie wyżej wymienionych warunków, czyli posiadania nieruchomości przez określony upływ czasu. Na tym etapie warto jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który w pierwszej kolejności poinformuje o możliwości zasiedzenia, sporządzi stosowny wniosek oraz pomoże skompletować niezbędne dokumenty.

Jakie dowody należy załączyć do wniosku o zasiedzenie?

Wnioskodawca musi udowodnić przed sądem wszelkie okoliczności, które poświadczą spełnienie przesłanek uzasadniających stwierdzenie zasiedzenia. Będą to dowody świadczące o posiadaniu nieruchomości przez określony czas. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy nieruchomości będąca przedmiotem zasiedzenia posiada księgę wieczystą. W przypadku zasiedzenia nieruchomości, dla której nie została założona księga wieczysta, koniecznym będzie dołączenie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy nieruchomości sporządzonej według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księdze wieczystej w przypadku zasiedzenia części nieruchomości. Natomiast, jeżeli  nieruchomość posiada księgę wieczystą lub dla których prowadzony jest zbiór dokumentów, należy załączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.

Jakie dowody i ile lat do zasiedzenia nieruchomości jest potrzebne? 

Następnie należy przedłożyć dowody świadczące o objęciu nieruchomości w posiadanie. Jest to często kłopotliwa okoliczność pod względem dowody, szczególnie w przypadkach gdy nie istnieje żaden dokument potwierdzający wejście w posiadanie konkretnej nieruchomości przez określoną osobę. Niezwykle pomocne mogą się okazać zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić taką okoliczność, a co najważniejsze – datę objęcia nieruchomości w posiadanie, bowiem od tej właśnie daty liczony jest okres czasu niezbędny do stwierdzenia zasiedzenia.

Kolejnym przydatnym dowodem, świadczącym zarówno o władaniu nieruchomością jak właściciel (posiadaniu samoistnym) jak i upływie niezbędnego okresu czasu, są zaświadczenia o podatku od nieruchomości uiszczane przez samoistnego posiadacza. Jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych dowodów w sprawach o zasiedzenie, świadczący o samoistnym posiadaniu nieruchomości. Istotne będą również wszelkie rachunki za media, m.in. prąd, woda, gaz czy nawet faktury wystawiane przez dostawcę Internetu. Z uwagi na to, że z właścicielskiego charakteru władania nad nieruchomością wynika konieczność dbania o jej stan techniczny, a także estetyczny – dowód w sprawie  mogą stanowić także wszelkie faktury dotyczące remontów nieruchomości, zakupionych materiałów budowlanych, wyposażenia wnętrz oraz wszelkich innych poczynionych nakładów na utrzymanie nieruchomości lub zwiększenie jej wartości. Dodatkową pomocą będą wszelkie fotografie, na których widnieje np. wnioskodawca lub członkowie jego najbliższej rodziny wraz z widoczną w tle nieruchomością będącą przedmiotem zasiedzenia.

Świadkowie w przypadku sprawy o zasiedzenie nieruchomości

We wniosku o zasiedzenie wskazać warto świadków, których zeznania również stanowią dowód w sprawie. W przypadku spraw o zasiedzenie należy wskazać świadków którzy posiadają wiedzę o istotnych dla zasiedzenia okolicznościach – faktu wejścia w posiadanie nieruchomości, władania nią przez określony czas, wykonywaniu remontów czy też opłacania rachunków. Niewątpliwie osobami, które mają największą wiedzę w tym zakresie będą domownicy wnioskodawcy.

Pomoc adwokata lub radcy prawnego w sprawach o zasiedzenie

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta pomogła wielu osobom uregulować stan prawny nieruchomości doprowadzając do ich skutecznego zasiedzenia. Nasi adwokaci oraz radcowie prawni specjalizują się w obrocie nieruchomościami, w tym w sprawach o zasiedzenie. W przypadku spraw, w których występują strony o spornych interesach pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna. Nasi prawnicy dzięki zdobytemu doświadczeniu pomogą zgromadzić niezbędny materiał dowodowy, na podstawie którego sąd będzie mógł skutecznie stwierdzić zasiedzenie.

Skorzystaj z pomocy prawnej – zasiedzenie nieruchomości

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta specjalizuje się w sprawach z zakresu zasiedzenia nieruchomości. Pomagamy klientom przez całą sprawę postępowania zasiedzeniowego, również na etapie gromadzenia dowodów do zasiedzenia nieruchomości.

 

Zapisz się do naszego newslettera

Rozwiązałeś swój problem?

Podpowiemy Ci co należy zrobić.
Ciekawe rozwiązania bezpłatnie wprost na Twój email