Kancelaria Prawna Wrocław. Porady prawne we Wrocławiu. Obsługa Prawna oraz windykacja.

Czy mogę ogrodzić swoją posesję (postawić płot) na granicy działek? Czy mam pisemnie zapytać o zgodę sąsiadów? Jaką umowę powinienem spisać. Czy sąsiad może wpłynąć na rodzaj ogrodzenia (siatka, mur itp.). Czy niezbędna jest obecność geodety?

Przepisy prawa nie regulują sposobu budowy ogrodzeń pomiędzy posesjami, nie regulują też sposobu ponoszenia kosztów budowy ogrodzenia. Przez długie lata obowiązywała niepisana reguła prawej strony tzn. każdy z sąsiadów stawiał ogrodzenie od przodu posesji oraz z prawej jej strony. Jednakże z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania od sąsiada budowy ogrodzenia reguła ta powoli odchodzi w niepamięć. Obecnie najczęściej ten z sąsiadów który pierwszy zagospodarowała swoją działkę stawia ogrodzenie (nie musi uzgadniać z sąsiadem rodzaju ogrodzenia).

 

Wówczas nie przysługuje mu żadne roszczenie w stosunku do swoich sąsiadów z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na wybudowanie ogrodzenia. Aby uniknąć jednak ponoszenia kosztów budowy ogrodzenia w całości warto porozumieć się z sąsiadem i spisać umowę w której zostanie określony rodzaj i wygląd ogrodzenia oraz sposób ponoszenia kosztów budowy ogrodzenia. Jedynie takie pisemna zobowiązanie sąsiada do poniesienia kosztów budowy ogrodzenia da nam, w przypadku nie uregulowania płatności, możliwość wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem o zapłatę. Dlatego też warto udać się do prawnika w celu uzgodnienia postanowień takiej umowy.
W przeciwnym razie żaden przepis prawa nie będzie stanowił podstawy do roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Szczególnie będzie to miało znaczenie w osiedlach domów willowych, gdzie koszty ogrodzeń są często dosyć wysokie.

 

Ustawodawca uregulował natomiast sposób ponoszenia kosztów utrzymania ogrodzenia. Artykuł art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego zawiera domniemanie, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. Natomiast kolejny paragraf tego artykuły nakłada obowiązek ponoszenia wspólnych kosztów ich utrzymania. Dlatego, gdy istniejące ogrodzenia wymaga napraw lub remontu, wówczas sąsiedzi są zobowiązani pokryć połowę kosztów tego remontu.

 

Wymagania formalne:


Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych jednak przypadkach będzie istniał obowiązek zgłoszenie - czyli zawiadomienie właściwego organu (będzie nim starosta) o zamiarze wykonania ogrodzenia. Zgłosić należy budowę lub remont ogrodzeń:

  • od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz
  • o wysokości powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy są sytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.
Jesteśmy na Google+
Google+
Rafał Kufieta
Wrocław
ul. R. Dmowskiego 3/9

Design: AMP Media
stat4u