Kancelaria Prawna Wrocław. Porady prawne we Wrocławiu. Obsługa Prawna oraz windykacja.

Zasady odstąpienia od umów o roboty budowlane - kary umowne.

Prawo do odstąpienia wynikające z umowy.

 Strony umowy mogą w jej treści postanowić że jednej lub obu stronom będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy. Żeby odstąpienie było skuteczne, strona która chce odstąpić musi złożyć drugiej stronie ustne lub pisemne oświadczenie. Odstąpienie musi być uzasadnione i może nastąpić tylko wtedy kiedy umowa na to zezwala. Dla celów dowodowych lepiej jest ażeby oświadczenie było pisemne i zawierało adnotację kontrahenta o jej przyjęciu. Skutkiem prawnym odstąpienia jest to że umowę uważa się za nie zawartą w ogóle. Innymi słowy umowę traktuje się jak gdyby nie istniała. Powoduje to konieczność wzajemnego rozliczenia stron. Osoba która wykonywała roboty budowlane będzie mogła żądać zapłaty wynagrodzenia, ale nie takiego jakie było przewidziane w umowie ale wartości wzbogacenia kontrahenta.

Zasady odstąpienia od umów o roboty budowlane.

Do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowach wzajemnych. Warunkiem koniecznym do odstąpienia jest wcześniejsze wyznaczenie drugiej stronie dodatkowego terminu do wykonania umowy. Dopiero, po takim wezwaniu i upływie terminu można odstąpić od umowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest obowiązkowe jeżeli kontrahent wyraził na to zgodę albo w sposób jednoznaczny odmówił realizacji umowy oraz gdy prawo odstąpienia zostało przewidziane w umowie na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym. Inwestor ma uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą w przypadku znacznego opóźnienia w rozpoczęciu lub wykończeniu prac, które sprawia, iż ich ukończenie w umówionym terminie nie jest prawdopodobne. W powyższej sytuacji nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do zakończenia robót. W przypadku, gdy wykonawca wykonuje prace w sposób nienależycie (wady, nieterminowo, sprzeczne z umową) inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy. Gdy istotne wady ukończonych robót budowlanych są poważne skuteczność odstąpienia przez inwestora od umowy o dzieło nie jest zależna od wcześniejszego wyznaczenia terminu do usunięcia wad. Jeżeli obiekt budowlany nie został jeszcze wykonany, inwestor może w każdej chwili odstąpić od umowy, za zapłatą umówionego wynagrodzenia, bez względu na sposób wykonywania umowy przez wykonawcę.

Jesteśmy na Google+
Google+
Rafał Kufieta
Wrocław
ul. R. Dmowskiego 3/9

Design: AMP Media
stat4u